logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A AUchwała Nr LVIII/364//09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 191 ust 1,2,3,4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz .U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków nie podlegających wygaśnięciu z upływem roku budżetowego wraz z ostatecznym terminem ich realizacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków o których mowa w § 1 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Środki finansowe na wydatki ujęte w załączniku Nr 1 i 2 są zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatyni.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


 

Załączniki do pobrania: 2009-12-29 09:49:40 - Załącznik nr 1 (34.45 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LVIII/364/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LVIII/364/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2009-12-29 09:38:57
Data udostępnienia informacji: 2009-12-29 09:38:57
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-29 09:50:03

Wersja do wydruku...

corner   corner