logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr LIII/350/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 165, 175 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 25 poz. 150 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy
o kwotę 6.709.014,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące o kwotę 99.014,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 6.610.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy
o kwotę 6.610.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody majątkowe o kwotę 6.610.000,00 zł


§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy
o kwotę 5.712.014,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 335.014,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 5.377.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy
o kwotę 5.613.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 103.000,00 zł
w tym: rezerwa ogólna kwota 100.000,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 5.510.000,00 zł


§ 3


W Załączniku Nr 8 „ Plan inwestycji finansowanych z budżetu podstawowego w 2009 roku „ do Uchwały Nr XLII/275/09 z dnia 04 marca 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok dokonuje się zmian:

1. W Dziale 600 „ Transport i łączność” , rozdział 60016 „ Drogi publiczne
gminne” § 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

- obwodnica Bogatyni-budowa drogi klasy G w Bogatyni Etap I
zmniejsza się środki własne o kwotę 2.000.000,00 zł
zmniejsza się kredyt o kwotę 3.110.000,00 zł

- obwodnica Bogatynia – budowa drogi klasy G w Bogatyni Etap II
zmniejsza się środki własne o kwotę 143.960,00 zł
wprowadza się kredyt w kwocie 143.960,00 zł

- budowa ciągów pieszo- jezdnych i kanalizacji deszczowej w obrębie ulic:
Boznańskiej, Fałata, Grottgera II Etap
zmniejsza się środki własne o kwotę 477.140,00 zł
wprowadza się kredyt w kwocie 477.140,00 zł

- dokumentacja i realizacja modernizacji odcinka ulicy Szpitalnej wraz
z dojazdami do garaży
zmniejsza się środki własne o kwotę 679.000,00 zł
wprowadza się kredyt w kwocie 679.000,00 zł

- przebudowa ulic II Armii WP. Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej,
3-go Maja oraz Fabrycznej w Bogatyni
zmniejsza się środki własne o kwotę 209.900,00 zł
wprowadza się kredyt w kwocie 209.900,00 zł
2. W Dziale 600 „ Transport i łączność” , rozdział 60016 „ Drogi publiczne
gminne” § 6058 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

- obwodnica Bogatyni-budowa drogi klasy G w Bogatyni Etap I
zwiększa się dotację o kwotę 5.110.000,00 zł

3. W Dziale 600 „ Transport i łączność” , rozdział 60095 „ Pozostała
działalność ” § 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

- budowa systemu monitoringu miasta
zmniejsza się środki własne o kwotę 600.000,00 zł
wprowadza się kredyt w kwocie 600.000,00 zł

4. W Dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”,
rozdział 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” § 6050 „ Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych”

- zakup samochodów bojowych dla OSP
zmniejsza się środki własne o kwotę 300.000,00 zł
wprowadza się kredyt w kwocie 300.000,00 zł

5. W Dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport”, rozdział 92695 „ Pozostała
działalność” § 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

- budowa zespołu boisk sportowych „ ORLIK” przy Domu Kultury w Zatoniu –
Bogatyni
zmniejsza się środki własne o kwotę 700.000,00 zł
wprowadza się kredyt w kwocie 700.000,00 zł

W/w załącznik otrzymuje brzmienie; „Załącznik Nr 2 Plan inwestycji finansowanych z budżetu podstawowego w 2009 roku - Tekst jednolity”
i stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 4

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków GFOŚ i GW ogółem
o kwotę 596.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków GFOŚ i GW ogółem
o kwotę 596.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 140.752.479,03 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 154.847.660,02 zł
- deficyt budżetu kwota 14.095.180,99 zł

- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł

- przychody GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok w sprawie budżetu Gminy na rok 2009.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2009-11-03 11:06:16 - uzasadnienie do uchwały (57.56 kB)
2009-11-03 11:07:09 - załącznik nr 1 do uchwały (37.82 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LIII/350/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LIII/350/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2009 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-11-03 10:56:42
Data udostępnienia informacji: 2009-11-03 10:56:42
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-03 11:08:13

Wersja do wydruku...

corner   corner