logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr LI/336/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 165, art. 175 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 52.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 52.000,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 221.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 211.750,000 zł
- wydatki majątkowe kwota 10.000,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 169.750,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 39.750,00 zł
- wydatki majątkowe 130.000,00 zł

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków GFOŚ i GW ogółem o kwotę 648.516,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków GFOŚ i GW ogółem o kwotę 648.516,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 4

W załączniku Nr 8a – „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr XLII/275/09 z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok dokonuje się zmian:
1. W dziale 600, rozdział 60016 zadanie „ Odbudowa drogi Wiejskiej
w Bogatyni-Zatoniu z wpięciem o drogi wojewódzkiej” otrzymuje brzmienie
„ Przebudowa ul. Wiejskiej do Zatonia - Wieś wraz z budową sieci
wodociągowej” jednocześnie zmienia się wielkość nakładów zadania:
- w 2009 roku zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł ( środki w GFOŚiGW )
- w 2010 roku zmniejsza się o kwotę 448.068,00 zł
Po wprowadzeniu w/w zmian nakłady stanowią ogółem kwotę 2.700.000,00 zł
z tego:
- 2009 rok kwota 648.068,00 zł
- 2010 rok kwota 2.051.932,00 zł

2. W dziale 600, rozdział 60016 wprowadza się nowe zadanie;
Przebudowa ulic II Armii WP, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej,
Pastwiskowej, 3-go Maja oraz Fabrycznej w Bogatyni z ogólną kwotą
nakładów 8.409.900,00 zł z tego:
- 2009 rok kwota 209.900,00 zł
- 2010 rok kwota 8.200.000,00 zł

3 W dziale 926, rozdział 92695 na zadaniu; „Odbudowa kompleksu
rekreacyjno-sportowego „ZALEW” wraz z kąpieliskiem” zmniejsza się
nakłady w 2009 roku o kwotę 130.000,00 zł
W/w załącznik otrzymuje brzmienie; Załącznik Nr 3 - Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – tekst jednolity” i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.000,00 zł – dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” – dochody z tytułu rozliczeń zaliczek alimentacyjnych.

 

§ 6

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 141.420.663,47 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 155.515.844,46 zł
- deficyt budżetu kwota 14.095.180,99 zł

- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł

- przychody GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok w sprawie budżetu Gminy na rok 2009.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LI/336/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LI/336/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2009 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-10-05 14:47:48
Data udostępnienia informacji: 2009-10-05 14:47:48
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-05 15:14:54

Wersja do wydruku...

corner   corner