logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLIX/329/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 27 sierpnia 2009 roku


w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

Uznać za bezzasadną skargę Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącym odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 


Załącznik
do Uchwały Nr XLIX/329/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 27 sierpnia 2009 roku


Uzasadnienie


W dniu 6 sierpnia 2009 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wpłynęła skarga Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.
Skarga została złożona przez skarżącego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i przekazana wg właściwości do rozpatrzenia przez Radę Miasta i Gminy Bogatynia.
W złożonej skardze Pan Zbigniew Jankowski zarzuca, iż Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni nalicza skarżącemu opłaty za zużycie wody w lokalu mieszkalnym nawet podczas jego częstych nieobecności (od poniedziałku do piątku).
Analizując przedmiotowy stan faktyczny komisja ustaliła, że opłaty za zużycie wodę naliczane są na podstawie wskazań licznika zainstalowanego w lokalu skarżącego. Na wysokość opłat za zużycie wody nie ma więc wpływu nieobecność skarżącego przez 5 dni w tygodniu.
Biorąc powyższe pod uwagę członkowie komisji uważają skargę za bezzasadną.

 


 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLIX/329/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLIX/329/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie załatwienia skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodar
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Gnacy
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-08-31 13:50:39
Data udostępnienia informacji: 2009-08-31 13:50:39
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-31 13:53:08

Wersja do wydruku...

corner   corner