logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Stypendium szkolne o charakterze socjalnym.

Opis procedury załatwienia sprawy:
Stypendium szkolne o charakterze socjalnym może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, nie przekraczających 351,00 zł netto miesięcznie na osobę,
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmlub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Jednakże w przypadku, gdy wysokość środków przeznaczonych
na stypendia jest mniejsza niż potrzeby wynikające ze złożonych wniosków, pierwszeństwo w jego uzyskaniu mają uczniowie spełniający w kolejności następujące kryteria:
 • pochodzą z rodzin o najniższych dochodach,
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w rodzinie występuje ciężka lub długotrwała choroba,
 • pochodzą z rodzin wielodzietnych (czworo i więcej dzieci)
 • w rodzinie występuje bezrobocie,
 • rodzina niepełna,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców.
 Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje:
 • uczniom szkół publicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
  i kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo – do czasu realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
  i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do ukończenia kształcenia nie dłużej jednak, niż do ukończenia 24 roku życia.
 
Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
Przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym następuje odpowiednio na wniosek :
 • rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dziecku i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizacje odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
W nioski składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek może być złożony po upływie tych terminów.
 
Niezbędny formularz:  karta usług
formularz wniosku – druk do pobrania
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia  ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 (parter)
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych  ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 ( I piętro)
 
Wymagane dokumenty:
do wniosku należy odpowiednio dołączyć :
 • zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym datę złożenie wniosku,
 • odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku (w przypadku pobierania emerytury lub renty),
 • decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatku mieszkaniowego, świadczeń z opieki społecznej,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu, jako bezrobotny lub poszukujący pracy (w przypadku osoby bezrobotnej),
 • zaświadczenie z Wydziału Podatkowego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego (w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego),
 • zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku (w przypadku prowadzenia tej działalności),
 • orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych),
 • zaświadczenie o uczęszczaniu przez ucznia do szkoły w roku szkolnym, w którym wnioskuje się o przyznanie stypendium,
 • inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku.
Opłaty: nie dotyczy
 
Termin załatwienia sprawy: do 30 dni
 
Forma załatwienia sprawy: decyzja administracyjna
 
Miejsce złożenia dokumentów:
osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania w sprawie
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 (I piętro)
 
Miejsce odebrania dokumentów:
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 (I piętro)
lub drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Jadwiga Mosiężna – podinspektor ds. socjalnych
tel. 075 773 95 89 wew. 139
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.  Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 20 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.  Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 ze zmianami),
- Uchwała Rady Gminy i Miasta Bogatynia Nr XXXV/256/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
  Dolnośląskiego Nr 11 z dnia 27 stycznia 2009 r.)
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 

Nazwa dokumentu: Stypendium szkolne o charakterze socjalnym.
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Szczepkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Szczepkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-08-03 11:55:13
Data udostępnienia informacji: 2009-08-04 08:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-04 07:57:41

Wersja do wydruku...

corner   corner