logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy :
Dodatki mieszkaniowe

Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
Dodatek mieszkaniowy, to świadczenie pieniężne, wypłacane przez gminę, mające na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego lub domu.
Świadczenie przyznawane jest na wniosek strony, czyli: najemcy, podnajemcy lokalu, właściciela, członka spółdzielni mieszkaniowej, osoby bez tytułu prawnego oczekującej na przydział lokalu socjalnego z zasobów gminy.
Osoba zainteresowana tą formą wsparcia finansowego winna pobrać druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego i druk  potwierdzający wydatki ponoszone za zajmowany lokal mieszkalny, w zależności od tytułu prawnego do mieszkania.
 
Niezbędny formularz: karta usług
Formularze: wniosku,  deklaracji i potwierdzenia wydatków ponoszonych za zajmowany lokal mieszkalny -  druki
do pobrania w urzędzie:
  • Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1 pokój nr 3 (parter)
  • Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 (I piętro)
Wymagane dokumenty:
  • potwierdzenie przez zarządcę budynku  wydatków   ponoszonych za zajmowany lokal mieszkalny,
  • ostatnia otrzymana faktura za energię elektryczną .
  • zaświadczenia, oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych przez
    wnioskodawcę i wszystkie osoby z nim wspólnie gospodarujące.
Wszystkie zaświadczenia i oświadczenia, dotyczące wysokości osiągniętych dochodów muszą być wystawione za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
Za dochód uważa się wszelkie przychody (faktycznie wypłacone, a nie tylko naliczone) po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy
z zakresu dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń  pieniężnych i świadczeń   w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale i należy je zachować do kontroli przez okres trzech lat.
 
Opłaty: brak
 
Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Forma załatwienia sprawy: decyzja administracyjna
 
Miejsce złożenia dokumentów:
osobiście: Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 ( I piętro) 59-920 Bogatynia lub droga pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia
 
Miejsce odebrania dokumentów:
osobiste: Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój
nr 9 (I piętro)  lub drogą pocztową  za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
Sprawę prowadzi/ informacji udziela:
Elżbieta Kaczmarek - Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 (I piętro)
tel. 075 773 95 89 wew. 139
fax. 075 773 21 48
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 ze zmianami),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz.1817 ze zmianami).

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek  8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek  7.00 – 15.00
 

Nazwa dokumentu: Dodatki mieszkaniowe
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Szczepkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Szczepkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-29 11:54:49
Data udostępnienia informacji: 2009-07-29 13:14:49
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-29 13:14:52

Wersja do wydruku...

corner   corner