logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLVII/315/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) w związku z art. 165 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy ogółem
o kwotę 679.910,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące kwota 13.910,00 zł
- dochody majątkowe kwota 666.000,00zł


§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy ogółem
o kwotę 1.686.510,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 183.510,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 1.503.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy
o kwotę 1.006.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 600,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 1.006.000,00 zł


§ 3


1.W Dziale 400, rozdział 40001 § 6050 dokonuje się n/w zmian:
– zadanie „Wykonanie przyłączy cieplnych do budynków przy
ul. Chopina, Turowskiej, Zamkniętej” z kwotą z kwotą 130.000,00 zł
otrzymuje brzmienie „Wykonanie przyłączy cieplnych do budynków
przy ul. Chopina” z kwotą 130.000,00 zł

– zadanie „Wykonanie rozbudowy sieci cieplnej w obrębie ulicy Armii
Czerwonej” z kwotą 132.000,00 zł otrzymuje brzmienie „Wykonanie
rozbudowy sieci cieplnej w obrębie ulicy Armii Czerwonej 12, 13, 15
i ulicy Zamkniętej 10” z kwotą 132.000,00 zł

2. W dziale 600, rozdział 60016 § 6050 zadanie : „Rewitalizacja
ul. Ludwika Waryńskiego (Aleja Żytawska)” z kwotą 118.584,00 zł,
otrzymuje brzmienie; „Rewitalizacja historycznej części miasta -
ul. Waryńskiego (Aleja Żytawska)” z kwotą 118.584,00 zł


§ 4


W Załączniku Nr 8a „Limit wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne” do Uchwały Nr XLII/275/09 z dnia 04 marca 2009 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok dokonuje się zmian:

1. W dziale 600, rozdział 60016 wprowadza się nowe zadanie
„Rewitalizacja historycznej części miasta - ul. Waryńskiego
(Aleja Żytawska)” z ogólną kwotą nakładów 3.938.584,00 zł z tego:
- nakłady w 2009 roku kwota 138.584,00 zł
- nakłady w 2010 roku kwota 2.000.000,00 zł
- nakłady w 2011 roku kwota 1.800.000,00 zł

2. W dziale 900, rozdział 90095 wprowadza się nowe zadanie
„Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem
na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy” z ogólną
kwotą nakładów 4.505.000,00 zł z tego:
- nakłady w 2009 roku kwota 55.000,00 zł
- nakłady w 2010 roku kwota 2.000.000,00 zł
- nakłady w 2011 roku kwota 2.450.000,00 zł

W/w załącznik otrzymuje brzmienie; Załącznik Nr 2 „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – tekst jednolity” i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 5


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 141.328.033,47 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 155.423.214,46 zł
- deficyt budżetu kwota 14.095.180,99 zł

- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł

- przychody GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚ i GW kwota 7.457.000,00 zł.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2009.
 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Załączniki do pobrania: 2009-07-22 08:44:14 - uzasadnienie do uchwały (59.47 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLVII/315/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLVII/315/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2009 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-22 08:39:10
Data udostępnienia informacji: 2009-07-22 08:39:10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-22 08:44:55

Wersja do wydruku...

corner   corner