logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 

Opis procedury załatwienia sprawy:
Licencję zmienia się na pisemny wniosek przedsiębiorcy w razie zmiany :
- oznaczenia przedsiębiorcy,
- siedziby lub  adresu zamieszkania przedsiębiorcy,
- pojazdu
 
Niezbędny formularz-karta usług
 
Wymagane dokumenty
W przypadku zmiany oznaczenia , siedziby lub adresu przedsiębiorcy należy przedłożyć:
 - odpis  z  rejestru przedsiębiorców  lub   kserokopia  zaświadczenia  o   dokonaniu    zmiany we  
   wpisie  do ewidencji   działalności gospodarczej, kserokopia dowodu osobistego.
 - dowód uiszczenia opłaty
 
W przypadku zmiany pojazdu należy przedłożyć:
 - kserokopię dowodu rejestracyjnego, świadectwa legalizacji taksometru.
 - dowód uiszczenia opłaty
 
Opłaty:
Opłatę wnosi się w kasie lub na bankowy rachunek urzędu nr 97 8392 0004 3900 2059 2000 0030 przed wydaniem decyzji.
 
Opłata za zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy wynosi:
 - na okres od 2 lat  do 15 lat -  20,00 zł
 - powyżej    15 lat  do 30 lat –   25,00 zł
 - powyżej     30 lat do 50 lat –   30,00 zł
 
 
Termin załatwienia sprawy: do 14 dni
 
Forma załatwienia sprawy: decyzja administracyjna
Od której służy stronie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1
parter pokój 3
 
 
Miejsce odbioru dokumentów
osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu, ul.Daszyńskiego 1
II piętro pokój 25 c
 
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela
Ewa Jermak- specjalista ds. obrotu nieruchomości i transportu
tel.(075) 77 33 050 wewn.114
Podstawa prawna
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2007r. Nr 125, 
   poz. 874 z późn. zm.)
- Ustawa z  dnia 14 czerwca 1960r.kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. 
  2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat   za  
  czynności administracyjne związane z wykonywaniem  przewozu  drogowego oraz za
  egzaminowanie i  wydawanie certyfikatu  kompetencji zawodowych   (Dz. U.   z  2007r.  Nr 235,
  poz.1726)
 
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-04 13:56:36
Data udostępnienia informacji: 2009-06-04 13:58:36
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-04 14:07:26

Wersja do wydruku...

corner   corner