logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLVI/311/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się podziału środków zabezpieczonych w budżecie gminy na 2009 rok w wysokości 450.000,00 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, § 2720 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”, zgodnie ze złożonymi i zaakceptowanymi do realizacji wnioskami.

§ 2
Kwotę zabezpieczoną w wysokości 450.000,00 zł /słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt tysięcy/ dzieli się dla n/w podmiotów:
1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Bartłomieja w Działoszynie
kwota 50.000,00 zł
2. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Piotra i Pawła w Bogatyni
kwota 200.000,00 zł
3. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa pl. Jana
Pawła II w Porajowie kwota 90.000,00 zł
4. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krzewinie
kwota 60.000,00 zł
5. Euro Trade And Financial Services, Marcin Pilszak ul. Armii Czerwonej 24/1
w Bogatyni kwota 50.000,00 zł
 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLVI/311/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLVI/311/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkow
Osoba, która wytworzyła informację: Czesław Brożyna
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-02 09:40:00
Data udostępnienia informacji: 2009-06-02 09:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-02 09:48:06

Wersja do wydruku...

corner   corner