logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLVI/310/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 maja 2009 roku


w sprawie załatwienia skargi Pana Józefa Kozłowskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi Pana Józefa Kozłowskiego, Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

Uznać za bezzasadną skargę Pana Józefa Kozłowskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni w związku z budową pawilonu handlowego przy ul. Daszyńskiego w Bogatyni.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 


Załącznik
do Uchwały Nr XLVI/310/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 maja 2009 roku

 

Uzasadnienie

W dniu 14 kwietnia 2009 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, wpłynęła skarga Pana Józefa Kozłowskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy.
W złożonej skardze Pan Józef Kozłowski zarzuca, iż Burmistrz w następstwie swojej decyzji dotyczącej sprzedaży gruntu przy ul. Daszyńskiego obok byłego Banku Zachodniego oraz wydania pozwolenia na dobudowanie przebudówki do tego zabytkowego budynku pozbawił go prawa dostępu do ściany kwiaciarni położonej na działce Daszyńskiego 21 b.
Analizując przedmiotowy stan faktyczny Komisja Rewizyjna zapoznała się ze zgromadzoną w tej sprawie dokumentacją, jak również pismami kierowanymi przez skarżącego do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.
Ze zgromadzonego materiału wynika, iż procedura sprzedaży została przeprowadzona w sposób prawidłowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W chwili obecnej zaistniały spór dotyczy nieruchomości będących własnością osób fizycznych i tego rodzaju konflikt nie dotyczy Gminy Bogatynia.
Ustalony stan faktyczny i prawny wskazuje na to, iż tego rodzaju spory powinny być rozstrzygane między właścicielami nieruchomości, a w razie braku porozumienia na drodze postępowania sądowego.
Mając to na uwadze Komisja uznała, iż skarga jest niezasadna.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLVI/310/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLVI/310/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie załatwienia skargi Pana Józefa Kozłowskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-02 09:34:58
Data udostępnienia informacji: 2009-06-02 09:34:58
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-02 09:37:17

Wersja do wydruku...

corner   corner