logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLVI/308/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 maja 2009 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia dla obszarów Bratkowa i Sieniawki.


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, uchwalonego Uchwałą Nr XLVIII/347/2002 z dnia 5 sierpnia 2002 roku.

§ 2

Obszary objęte zmianami planu położone są w obrębie Bratków i Sieniawka.

§ 3

Granice obszarów objętych zmianami w planie przedstawiono na załącznikach graficznych Nr 1 do Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia.

Analiza dotyczy wyodrębnionych terenów w obszarze wsi Sieniawka i Bratków – gmina Bogatynia

I. Informacje o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Dla obszaru miasta i gminy opracowany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, uchwalony Uchwałą Nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 218 z 16.10.200r., poz. 3000).
Prace planistyczne nad planem, prowadzone były w trybie procedury określonej w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
Dokument planu zawiera:
uchwałę w sprawie uchwalenia planu (zawierające tekstowe ustalenia planu),
załączniki graficzne do uchwały – rysunki planu od nr 1 do nr 16 (w skali 1:10000, 1:5000 i 1:2000).

II. Analiza ustaleń planistycznych obowiązującego planu.

Podstawą ustaleń zapisów dotychczasowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, w zakresie zasad i warunków zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy, były wnioski właścicieli terenów, inwestorów oraz władz gminy.
Uwzględniono też zamierzenia i programy związane z realizacją ponadlokalnych inwestycji celu publicznego.
Ustalenia formułowane były również z uwzględnieniem:
• postanowień art. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
• postanowień przepisów odrębnych (przepisów ustawowych),
• ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp) Miasta i Gminy Bogatynia, uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/325/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08 sierpnia 2006r.
• ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego i innych dokumentów dot. planowania strategicznego,
• projektów budowlanych i innych opracowań studialno – projektowych wykonywanych dla obszaru gminy.

W analizie zapisów obecnego planu stwierdzono:

Dla wielu obszarów ustalono warunki i zasady zagospodarowania terenu w formie postanowień ramowych / „ofertowych”. Wynikało to z braku wniosków do planu dla nowych terenów, których lokalizację wskazywało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Nie został jednocześnie rozstrzygnięty sposób poprowadzenia drogi Hradek – Sieniawka - Zittau, ze względu na brak właściwych międzynarodowych porozumień.
Dla części obszaru opracowano plan w skali 1:5000 i 1:1000

Zapisy ustaleń planu sformułowane zostały w oparciu o ustawę ustawie z dnia 07 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
W związku z powyższym nie uwzględniają wymaganych obecnie zapisów i regulacji, właściwych dla obecnej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Oznacza to, że obecny plan nie ustala wszystkich niezbędnych do wydawania pozwoleń na budowę warunków zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy.

Analiza wykazała, że ze względów formalno – prawnych obecny plan wymaga aktualizacji.

III. Wnioski o zmianę planu.

W czasie realizacji dotychczasowego planu złożono wiele wniosków o dokonanie aktualizacji planu.
Przedłożone do analizy wnioski dotyczą:
• lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług w Bratkowie,
• lokalizacji urządzeń obsługi komunikacji samochodowej w Sieniawce (jako części projektowanej strefy aktywności gospodarczej).
Obszary gminy, na które zgłoszono wnioski, przeznaczone były w obowiązującym planie na cele rolne.

Złożone wnioski zostały szczegółowo przeanalizowane pod kątem wymagań, dotyczących:
• uwarunkowań środowiskowych,
• zasad obowiązujących w planowaniu przestrzennym i zasad ładu przestrzennego,
• zgodności z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i jego przeprowadzanej aktualizacji,
• możliwości obsługi komunikacyjnej, w szczególności, w rejonie projektowanej drogi Hradek – Sieniawka - Zittau (na podstawie wykonanego projektu drogi).

W wyniku analizy stwierdzono potrzebę zmiany planu w 2 obszarach na terenie wsi Bratków i Sieniawka.

IV. Stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Przewidywane rozwiązania zmian planu, uwzględniające określone we wnioskach poszczególnych właścicieli terenów postulowane sposoby wykorzystania terenów, są zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Bogatynia oraz z projektem jego aktualizacji.
Granice opracowania zmian dla poszczególnych obszarów wyznaczono na podstawie analizy wniosków oraz uwarunkowań dotyczących terenów, których dotyczą wnioski, jak i analizy potrzeb gminy.
Granice poszczególnych obszarów wyznaczono z dodatkowymi terenami celem właściwego rozwiązania problemów związanych z wprowadzeniem nowych rozstrzygnięć planistycznych / urbanistycznych dla wnioskowanych do zmiany planu terenów.

V. Zasadność przystąpienia do sporządzenia zmian planu

Po przeprowadzonej analizie złożonych wniosków, dokumentów planistycznych, zgodności proponowanych zmian ze Studium... (suikzp), w świetle obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia zmian planu jest zasadne.

VI. Zakres prac planistycznych.

Przeprowadzone rozeznanie problemów planistycznych wykazało, że zakres problematyki określony jako obowiązujący w art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odpowiada w całości zakresowi zamierzonych prac planistycznych.
W szczególności wymagane będzie opracowanie:
• prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmian mpzp.
• opracowanie prognozy skutków ekonomicznych uchwalenia zmian planu.

Granice obszaru opracowania określają załączniki do uchwał.

VII. Materiały geodezyjne niezbędne do opracowania projektów planu / zmian planu.

Opracowanie zostanie wykonane w wymaganej ustawowo skali.
Mapy zasadnicze (sytuacyjno – wysokościowe) i mapa ewidencji gruntów – oraz dane dotyczące użytkowania i władania terenów zostaną pozyskane w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

 


 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLVI/308/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLVI/308/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogaty
Osoba, która wytworzyła informację: Stfean Niementowski
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-01 17:38:19
Data udostępnienia informacji: 2009-06-01 17:38:19
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-02 08:22:43

Wersja do wydruku...

corner   corner