logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Wydzierżawianie nieruchomości gruntowych

 Opis procedury załatwienia sprawy:
Grunty stanowiące własność gminy Bogatynia wydzierżawia się na:
  • działalność gospodarczą (handel-usługi)
  • umieszczenie reklamy
  • cele rozrywkowe (np. cyrk, wesołe miasteczko, itp.)
  • parkingi na terenie miasta
  • na ogródki przydomowe
  • cele rekreacyjne
  • cele rolne
Wydzierżawienie gruntu może odbywać się w trybie bezprzetargowym i przetargowym.
Burmistrz Miasta i Gminy bez zgody Rady Gminy i Miasta w Bogatyni może wydzierżawić nieruchomość na okres do 3 lat zgodnie z celem jaki jest określony w planie przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy.
Zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę tej samej nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą następuje w drodze przetargu , chyba że Rada Gminy i Miasta wyrazi zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia takiej umowy na okres dłuższy niż 3 lata (przedłużenie umowy).
Zawieranie umów dzierżawy na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony odbywa się w drodze przetargu.
Rada Gminy i Miasta może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
W ogłoszeniu o przetargu podaje się czas, miejsce i warunki przetargu.
Ogłoszenie o przetargu wywieszane jest na tablicy ogłoszeń urzędu przy ul. Daszyńskiego1, a także na stronie internetowej urzędu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
 
Niezbędny formularz: karta usług brak
 
Wymagane dokumenty:
Mapa ewidencyjna z zaznaczeniem terenem mającym  stanowić przedmiot dzierżawy lub najmu z dokładnym określeniem geodezyjnym nieruchomości.
 
Opłaty: bez opłat
W przypadku wydzierżawienia w drodze przetargu należy uiścić wadium, które każdorazowo jest ustalane. Informacja o jego wysokości umieszczana jest w ogłoszeniu o przetargu.
Opłatę wnosi się w kasie urzędu lub na bankowy rachunek urzędu nr 97 8392 0004 3900 2059 2000 0030      
 
Dzierżawca zobowiązany jest do dokonywania opłat z tytułu: czynszu, podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.
 
Termin załatwienia sprawy: do 4 miesięcy , oczekiwanie na załatwienie sprawy może wydłużyć się z uwagi na  wymagania określone przepisami prawa. 
 
Forma załatwienia sprawy: umowy dzierżawy
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1
parter pokój 3
 
Miejsce odbioru dokumentów:
osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu, ul.Daszyńskiego 1
II piętro , pokój nr 25 b lub za pośrednictwem poczty
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Maria Aszyjczyk- Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami komunalnymi- tel. (075) 77 33 050 wew. 114
Ewa Jermak- specjalista ds. obrotu nieruchomości i transportu
tel.(075) 77 33 050 wew.114
Teresa Kolenda- Inspektor ds. obrotu gruntami nierolnymi-
tel. (075) 77 33 050 wewn.149
 
Podstawa prawna:
 - Ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z 
   późn. zm.)
-  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r.  Nr 16  poz.93 z późn. zm.)
-  Uchwała Nr102/2001 Zarządu Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 10 października 2001 roku w sprawie sposobu ustalenia
   czynszu dzierżawnego za grunty rolne na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Bogatynia.
-  Uchwałą Nr XXVI/196/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 25 kwietnia 2008 roku zmieniającą w części Uchwałę 
   Nr XVII/136/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek
   czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości.
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 
 

Nazwa dokumentu: Wydzierżawienie nieruchomości gruntowych
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Jermak
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-27 12:42:03
Data udostępnienia informacji: 2009-05-27 12:50:23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-28 12:16:10

Wersja do wydruku...

corner   corner