logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLIV/290/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 marca 2009 roku


w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ w związku z art. 165 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/ oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zmianami/ Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 49.951,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące kwota 49.951,50 zł

§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 71.548,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
wydatki bieżące kwota 56.908,00 zł
wydatki inwestycyjne kwota 14.640,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 21.596,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 6.956,50 zł
- wydatki inwestycyjne kwota 14.640,00 zł

 

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 105.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 105.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2


§ 4

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 138.936.245,50 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 153.031.426,49 zł
- deficyt budżetu kwota 14.095.180,99 zł

przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł

- przychody GFOŚiGW kwota 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚiGW kwota 7.457.000,00 zł.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2009.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLIV/290/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLIV/290/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2009 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-06 13:19:05
Data udostępnienia informacji: 2009-04-06 13:19:05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-06 13:23:46

Wersja do wydruku...

corner   corner