logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLIV/284/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 marca 2009 roku


w sprawie przyjęcia „Koncepcji gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bogatynia”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji „Koncepcję gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bogatynia” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w wariancie obejmującym:
1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej:
1a/ W Aglomeracji Sieniawka - objęcie systemem kanalizacji sanitarnej
miejscowości: Sieniawka, Porajów i Kopaczów z odprowadzeniem
ścieków do istniejącej oczyszczalni w Sieniawce.
1b/ W Aglomeracji Bogatynia - skanalizowanie miejscowości Bogatynia
/z osiedlami Zatonie i Trzciniec/ oraz Jasna Góra i odprowadzenie
ścieków do istniejącej oczyszczalni w Bogatyni.
1c) W pozostałych miejscowościach budowa oczyszczalni przydomowych lub
zbiorników bezodpływowych.
2. Objęcie systemem kanalizacji deszczowej miejscowości: Bogatynia
/z osiedlami Zatonie i Trzciniec/, Porajów i Sieniawka,
3. Modernizację i przebudowę systemu zaopatrzenia w wodę gminy Bogatynia.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLIV/284/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLIV/284/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Koncepcji gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bogatynia”.
Osoba, która wytworzyła informację: Czesław Brożyna
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-04-06 11:48:40
Data udostępnienia informacji: 2009-04-06 11:48:40
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-06 11:51:28

Wersja do wydruku...

corner   corner