logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLIII/281/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i w Szpitalu Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 roku Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego tworzy się - na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy - na obszarze Miasta i Gminy Bogatynia 2 obwody głosowania.
 

§ 2

Numery i granice obwodów głosowania ustala się w sposób następujący:

 

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
20 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo
i Psychiczne Chorych w Sieniawce
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo
i Psychiczne Chorych w Sieniawce
ul. Rolnicza 25
21 Szpital Gminny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Szpital Gminny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni ul. Szpitalna 16

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.
 


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLIII/281/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLIII/281/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i w
Osoba, która wytworzyła informację: Artur Bohdanowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-24 11:55:36
Data udostępnienia informacji: 2009-03-24 11:55:36
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-24 12:03:26

Wersja do wydruku...

corner   corner