logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
( Dz.U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –
Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

1. Wymagania niezbędne.

1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2. Wykształcenie wyższe ( preferowane wyższe obronne).
3. Staż pracy na stanowiskach kierowniczych minimum 3 lata.
4. Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „Ściśle tajne”
5. Dobra znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym,
6. Umiejętność i predyspozycje do współdziałania z wojskiem i służbami zespolonymi,
7. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Kandydat musi cieszyć się nieposzlakowana opinią.
 

2. Wymagania dodatkowe
- dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność rozwiązywania problemów
- dobra znajomość obsługi komputera, w środowisku Windows
- umiejętność kierowania grupą ludzi i podejmowania decyzji w sytuacjach wyższych stanów zagrożenia.
- znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych
- kursy, szkolenia z zakresu zarządzania dla kadry kierowniczej
- znajomość przepisów dot. obrony cywilnej i spraw obronnych, zarządzaniu kryzysowym,
 

3. Zakres wykonywanych zadań
I. w zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego :
a) prowadzenie bieżących spraw gminnego centrum zarządzania kryzysowego na terenie miasta i gminy,
b) opracowywanie i bieżąca aktualizacja: Planu Obrony Cywilnej, Planu Reagowania Kryzysowego, Operacyjnego Planu Ochrony przed Powodzią , Planu Ochrony Dóbr Kultury Miasta i Gminy,
c) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym na terenie miasta i gminy,
d) współpraca z OSP, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a w zakresie monitoringu ze Strażą Miejską,
e) prowadzenie magazynu obrony cywilnej oraz konserwacja i eksploatacja sprzętu.
f) współpraca przygraniczna dotyczącej zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii,
g) planowanie i organizacja systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach,
h) dysponowanie oraz koordynowanie i kontrolowanie wykorzystania sił i środków niezbędnych i przewidzianych do usuwania skutków klęsk, katastrof itp. na terenie Miasta i Gminy Bogatynia
II. w zakresie obronności:
a) prowadzenie działań na wypadek wojny określonych w ustawie powszechnym obowiązkiem obrony,
b) prowadzenie dokumentacji obronnej o charakterze niejawnym,
c) planowanie oraz nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby związane z obronnością.
d) prowadzenie dokumentacji ,,Akcji Kurierskiej”,
e) współpraca z zakładami pracy w sprawie przeznaczenia środków transportowych oraz osób na potrzeby sił zbrojnych.”

4. Wymagane dokumenty
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) list motywacyjny i cv,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz przestępstwo skarbowe
8) formularz dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania ze strony internetowej WWW.bip.bgatynia.pl – otwarte konkursy ofert)
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www. gmina.bogatynia.sisco.info/ oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego ” w terminie do dn. 13.03.2009 r.
 

Załączniki do pobrania: 2009-03-03 08:56:47 - Załącznik nr.1 (31.63 kB)
2009-03-04 10:12:27 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (29.50 kB)

Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogola
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-03-02 11:23:52
Data udostępnienia informacji: 2009-03-02 11:23:52
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-04 10:12:52

Wersja do wydruku...

corner   corner