logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


  

 

REGULAMIN SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Bogatyni

 

      Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r.    Nr 223, poz. 1458)

 

 

§ 1. 1. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób podejmujących pracę w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Bogatyni  do należytego wykonywania obowiązków pracownika samorządowego.

2. Służba przygotowawcza nie obejmuje pracowników, którzy zatrudnieni są na zastępstwa.

 

§ 2.1. Decyzję w sprawie zwolnienia od obowiązku odbycia służby przygotowawczej podejmuje Dyrektor szkoły, na wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, nie obejmuje zwolnienia z egzaminu.

 

§ 3.1. Służba przygotowawcza przebiega na podstawie obowiązującego „Programu służby przygotowawczej ” opracowanego przez Kierownika i zatwierdzonego przez Dyrektora.

2. Program służby przygotowawczej obejmuje:

 

1) formę samokształcenia, w ramach  której pracownik zobowiązany jest zapoznać się w szczególności z treścią:

a)     Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bogatyni,

b)     Regulaminu Organizacyjnego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bogatyni,

c)      Regulaminu Pracy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bogatyni,

d)     Instrukcji kancelaryjnej,

e)     Instrukcji archiwizacyjnej,

f)     Instrukcją obiegu dokumentów.

 

2) zajęcia teoretyczne – zagadnienia prawne i aspekty praktyczne działania szkoły w szczególności:

 

a)      ustawę o systemie oświaty,

b)      ustawę o pracownikach samorządowych,

c)      ustawę Kodeks postępowania administracyjnego,

d)      ustawę o samorządzie,

e)      ustawę o ochronie danych osobowych,

f)        ustawę o ochronie informacji niejawnych,

g)      zagadnienia związane z ustawą o dostępie do informacji publicznej,

h)      przedmiotowy i podmiotowy zakres oraz tryby zamówień publicznych,

i)        zakres finansów publicznych oraz zagadnienia związane z dyscypliną finansów

      publicznych i wydatkowaniem publicznych środków finansowych,

j)        przepisy prawa materialnego znajdujące zastosowanie w praktycznym wykonywaniu zadań działu, w którym pracownik odbywa służbę przygotowawczą.

 

3. Kierownik  zawiadamia na piśmie pracownika o skierowaniu go  do odbywania służby przygotowawczej.

 

4. Służba przygotowawcza odbywa się dwuetapowo i składa się na nią:

 

1) służba przygotowawcza ogólna – część teoretyczna odbywająca się w formie szkoleń,  seminariów, samokształcenia;

 

2) służba przygotowawcza stanowiskowa – część praktyczna realizowana na stanowisku       pracy, przy wsparciu opiekuna.

 

5. Służba przygotowawcza ogólna i służba przygotowawcza stanowiskowa może być realizowana równocześnie.

 

6. Program służby przygotowawczej stanowiskowej przygotowuje bezpośredni przełożony i obejmuje on:

1) zapoznanie się z przepisami prawa znajdującymi zastosowanie w praktyce wykonywania     zadań danego działu;

2) zapoznanie się ze specyfiką pracy działu na wszystkich rodzajach stanowisk.

 

7. Dyrektor szkoły wyznacza opiekuna dla pracownika odbywającego służbę przygotowawczą.

 

8. Opiekunem może być pracownik o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zatrudniony, co najmniej na samodzielnym stanowisku, posiadający co najmniej trzyletni staż pracy w administracji samorządowej.

 

9. Do zadań opiekuna należy w szczególności:

 

1) zapoznanie pracownika z zadaniami szkoły oraz specyfiką pracy w administracji     samorządowej,

2) wspomaganie w wykonywaniu bieżących obowiązków oraz wspieranie pracownika     w rozwijaniu kompetencji i samodzielnym wykonywaniu jego obowiązków.

 

10. Po zakończeniu służby przygotowawczej opiekun sporządza opinię o pracowniku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, którą przekazuje Dyrektorowi szkoły.

 

11. Udział w szkoleniach, seminariach i innych formach doskonalenia jest obowiązkowy.

 

13. W przypadku niemożności wzięcia udziału w zajęciach z powodów losowych, pracownik składa pisemne usprawiedliwienie Dyrektorowi szkoły.

 

14. Wszelkie formy doskonalenia wewnętrznego odbywają się na terenie szkoły, w godzinach pracy.

 

15. W przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia, co najmniej 30% czasu zajęć z zakresu części teoretycznej – pracownik może nie zostać dopuszczony do egzaminu. Decyzję o niedopuszczeniu do egzaminu podejmuje Dyrektor szkoły.

 

§ 4.1. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem składanym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez dyrektora szkoły, w składzie:

1) przewodniczący Komisji – dyrektor;

2) sekretarza komisji - Kierownik

3) członek Komisji – Główna Księgowa.

 

2. Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą ustala Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej na co najmniej 20-dni przed egzaminem.

 

3. Opiekun służby przygotowawczej zawiadamiania pracownika dopuszczonego do egzaminu o terminie i miejscu egzaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

§ 5.1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna opinia opiekuna, zatwierdzona przez Dyrektora szkoły, w którym odbywała się służba przygotowawcza oraz potwierdzona przez organizatora obecność na seminariach i szkoleniach.

 

2. Egzamin kończący służbę przygotowawczą ma formę ustną i polega na odpowiedzi na 10 pytań, obejmujących zagadnienia związane z programem służby przygotowawczej, o którym mowa w § 3 ust. 2. Za prawidłową odpowiedź na dane pytanie przyznaje się 1-punkt, a za brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłową 0-punktów.

3. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej 60% pytań egzaminacyjnych.

 

4. Egzamin odbywa się w ciągu dnia roboczego, w obecności wszystkich członków Komisji.

 

5. Obrady Komisji są niejawne.

 

6. Informację o wynikach Komisja przedstawia pracownikowi najpóźniej w dniu egzaminu.

 

7. Z przebiegu i wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą sporządza się protokół, podpisywany przez wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji egzaminacyjnej.

 

8. Protokół , o którym mowa w ust. 7 zawiera:

a)      skład komisji,

b)       termin przeprowadzenia egzaminu,

c)      pytania egzaminacyjne,

d)      ocenę,

e)      zwięzłą informację o udzielanych odpowiedziach.

 

§ 6.1. W przypadku nie uzyskania przez pracownika wymaganej liczby punktów z egzaminu, może on ponownie przystąpić do egzaminu poprawkowego.

 

2. Egzamin poprawkowy może być powtórzony tylko jeden raz, nie wcześniej niż po upływie 2-tygodni od nie zdanego egzaminu.

 

3. Egzamin poprawkowy przebiega zgodnie z § 5 ust. 2.

 

7. Egzamin poprawkowy może odbywać się za zgodą dyrektora  Publicznego Gimnazjum nr 1  w Bogatyni.

 

§ 7.1. Na podstawie protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 9 Dyrektor szkoły wydaje pracownikowi zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 .

 

2. Odpis zaświadczenia o ukończeniu służby przygotowawczej włącza się do akt osobowych pracownika.

 

Nazwa dokumentu: regulamin służby przygotowawczej
Podmiot udostępniający: PG nr 1 im. M.Kopernika
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawicz
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Hałas, dyrektor
Osoba, która wprowadzała dane: Maria Sawicz
Data wytworzenia informacji: 2009-01-05 09:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-13 08:05:08
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-13 08:27:21

Wersja do wydruku...

corner   corner