logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Biuro Burmistrza

1. Centralny rejestr umów

2. Rejestr pism przychodzących do sekretariatu

3. Rejestr Wniosków do rozpatrzenia przez Burmistrza

Biuro Promocji I Informacji

1. Rejestr umów

2. Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu

1. Rejestr aktów notarialnych

2. Ewidencja sprzedaży nieruchomości

3. Rejestr umów

4. Ewidencja decyzji wykreśleń wpisów z ewidencji działalności gospodarczej

5. Rejestr decyzji dotyczących zezwoleń alkoholowych

6. Rejestr licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

7. Rejestr zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne

8. Ewidencji działalności gospodarczej

9. Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Stanu Cywilnego

1. Dziennik korespondencyjny – wydziałowy

2. Rejestr dokumentów wysyłanych do innych USC, ewidencji ludności, BDO

3. Rejestr zapewnień składanych przez nowożeńców i zaświadczeń wydawanych do ślubów wyznaniowych

Biuro Rady Gminy

1. Rejestr projektów uchwał

2. Rejestr uchwał rady

3. Rejestr umów biura rady

4.  Rejestr klubów radnych

5.  Rejestr interpelacji, zapytań i wniosków radnych

6.  Rejestr skarg rozpatrywanch przez radę

7.  Rejestr wniosków

Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych

1. Wydziałowy dziennik korespondencyjny

2. Rejestr zleceń

3. Rejestr umów

4. Rejestr wniosków do Burmistrza – kultura i współpraca przygraniczna

5. Rejestr wniosków do Burmistrza – lecznictwo i opieka społeczna

6. Rejestr wniosków do Burmistrza – sprawy mieszkaniowe

7. Rejestr wniosków do Burmistrza – sport i rekreacja

8. Rejestr wniosków do Burmistrza – wspólnoty mieszkaniowe i umorzenia

9. Rejestr wniosków do Burmistrza – współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami

10. Rejestr wniosków o przydział mieszkania komunalnego

11. Rejestr przydziału samodzielnych lokali mieszkalnych

12. Rejestr przydziału lokali socjalnych

13. Rejestr przydziału lokali w razie klęsk żywiołowych

14. Rejestr zamian lokali z urzędu i pomiędzy stronami

15. Rejestr przydziału lokali zamiennych

16. Rejestr podnajmu lokali

17. Rejestr zaliczek

18. Rejestr faktur i rachunków

19. Rejestr wydatków na kulturę

20. Rejestr wydatków współpracy przygranicznej

21. Rejestr wydatków na sport i rekreację

22. Księga Rejestrowa Nr 1 – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bogatynia

23. Księga Rejestrowa Nr 2 – Bogatyński Ośrodek Kultury

24. Rejestr ewidencji obiektów

25. Rejestr zbiorów bibliotecznych

Wydział Budżetowy

1. Rejestr zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników

Wydział Organizacyjno – Prawny

1. Centralny rejestr zarządzeń

2. Rejestr przychodzącej i wychodzącej korespondencji

3. Rejestr akt osobowych

4. Rejestr umów wydziałowych

5. Rejestr zleceń

6. Rejestr zakupu paliwa do samochodów służbowych

7. Rejestr skarg i wniosków

8. Rejestr wydanych kart drogowych

9. Rejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznej

Biuro Obsługi Interesanta

1. rejestr kart przyjęć interesantów przez burmistrza

2. Środki ewidencji i kontroli obiegu dokumentów

a) rejestr kancelaryjny

b) pocztowa ksiązka nadawcza

c) zestawienie przesyłek lokalnych za potwierdzeniem odbioru

3. Opłaty pocztowe

a) przesyłki polecone

b) przesyłki zwykłe

Wydział Zamówień Publicznych

1. Rejestr umów

2. Rejestr zamówień publicznych

3. Rejestr decyzji zatwierdzających projekt podziału działek

4. Rejestr decyzji na wycinek drzew

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

1. Rejestr pism przychodzących i wychodzących

2. Rejestr wypadków przy pracy

3. Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy

4. Rejestr szkoleń BHP pracowników

5. Rejestr szkoleń BHP dyrektorów i kierowników jednostek podległych

6. Rejestr szkoleń BHP stażystów

7. Rejestr szkoleń BHP praktykantów

8. Rejestr profilaktycznych badań lekarskich pracowników

9. Rejestr wydawanych skierowań na badania profilaktyczne

10. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby

Wydział Ochrony Środowiska I Gospodarki Komunalnej

1. Dziennik korespondencji

2. rejestr umów

3. rejestr decyzji

a) zezwolenia na zajęcia pasa drogowego

b) o środowiskach warunkowanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

c) o nałożeniu obowiązku wykonywania pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń

d) nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

e) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

f) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych

4. Rejestr dzikich wysypisk

5. Ewidencja zbiorników bezodpływowych

6. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

Wydział Spraw Obywatelskich

1. Rejestr wyborców3

2. Rejestr poświadczeń meldunkowych

3. Rejestr informacji o udostępnionych danych osobowych

4. Rejestr przedpoborowy

5. Rejestr umów

6. Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych

7. Rejestr druków ścisłego zarachowania

8. Rejestr unieważnionych druków ścisłego zarachowania

9. Rejestr unieważnionych nowych dowodów osobistych

10. Rejestr wydanych zaświadczeń o zagubieniu dowodu osobistego

11. Rejestr wysyłanych nowych dowodów osobistych

12. Rejestr starych dowodów osobistych

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

1. Rejestr zaświadczeń o zadaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

2. Rejestr aktów mianowanych

3. Rejestr wydanych zaświadczeń oraz dokumentacji z tytułu braków formalnych

Wydział Funduszy Zewnętrznych

1. Rejestr – umowy i zlecenia

Dział Kontroli

1. Dziennik wydziałowy

Wydział Podatkowy

1. Rejestry wymiarowe: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

2. rejestr przepisów - odpisów: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

3. Rejestr ulg z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnego

4. Rejestr umorzeń: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

5. Rejestr opłat skarbowej

6. Rejestr wydanych zaświadczeń w sprawie zalegania lub nie zalegania w podatkach i opłatach lokalnych oraz spłat ratalnych

7. Rejestr zakupu i sprzedaży podatku VAT

Wydział Spraw Socjalnych i Społecznych

1. Rejestr pism przychodzących i wychodzących do wydziału

2. Rejestr wniosków i decyzji - dodatki mieszkaniowe

3. Rejestr wniosków i decyzji - świadczenia rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne

4. Rejestr wniosków i decyzji - zaliczki alimentacyjne

5. Rejestr wniosków i decyzji - stypendia i zasiłki szkolne

6. Rejestr listy wypłat – świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne


 

Nazwa dokumentu: Rejestry wydziałowe
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Łohyn
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-01-28 14:49:28
Data udostępnienia informacji: 2009-01-28 14:49:28
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-24 11:45:30

Wersja do wydruku...

corner   corner