logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję na dzień 30 września 2009 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4. Wystąpienia pokontrolne:
4.1. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu /WK.60/101/K-9/09 z 14.08.2009 roku/ z przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej gminy Bogatynia.
4.2. Najwyższej Izby Kontroli – Delegatury we Wrocławiu /LWR- 410-12-4/2009; P/09/153 z 30.07.2009 roku/ z przeprowadzonej kontroli w zakresie gromadzenia i wykorzystywania w latach 2007 – 2008 środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
4.3. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu /WK.60/101/K-9/09 z 07.09.2009 roku/ z przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni oraz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Bogatyni.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2009 roku.
5.1. Uchwała nr I-162/2009 z 27 sierpnia 2009 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy i miasta Bogatynia za I półrocze 2009 roku.
5.2. Przedstawienie informacji nt. stanu finansów gminy na dzień 31.08.2009 roku wraz z prognozowanym deficytem na koniec roku budżetowego.
5.3. Przedstawienie planu ograniczeń wydatków oraz wprowadzania dyscypliny finansowej w budżecie gminy na 2009 rok.
6. Przedstawienie informacji nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych za I półrocze 2009 roku oraz porównawczo za okres od 2006 do 2008 roku:
6.1. Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A,
6.2. Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Bogatyni,
6.3. Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Bogatyni,
6.4. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Bogatyni,
6.5. Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bogatyni,
6.6. zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2009 rok – projekt nr 417/09,
7.2. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Integracyjnym Żłobku Publicznym Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Chopina 12 – projekt nr 414/09,
7.3. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanych – projekt nr 415/09,
7.4. w sprawie nadania parkowi miejskiemu imienia Carla Augusta Preibischa – projekt nr 416/09.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski, sprawy różne.
9.1. Przedstawienie ekspertyzy technicznej budynku położonego przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce.
10. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
11. Zamknięcie obrad.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 r/ zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 9 września 2009 roku na godz. 14.30.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok – projekt 405/09 wraz z autopoprawką – projekt 407/09.
3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia Burmistrza oraz zmiany Uchwały Nr III/7/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia -projekt 409/09.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013” -projekt 410/09.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLVII/319/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009 – 2013” -projekt 411/09.
6. Zamknięcie obrad.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję na dzień 27 sierpnia 2009 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji rady:
• XLV/09 z 28 kwietnia 2009 roku,
• XLVI/09 z 28 maja 2009 roku,
• XLVII/09 z 26 czerwca 2009 roku,
• XLVIII/09 z 30 lipca 2009 roku.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Przedstawienie informacji nt. funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Bogatynia.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 400/09,
6.2. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia – projekt nr 402/09,
6.3. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Bogatynia – projekt nr 401/09,
6.4. w sprawie realizacji w drodze porozumienia z samorządem powiatu Zgorzeleckiego przebudowy drogi Nr 2363D oraz drogi 2369D na terenie Gminy Bogatynia – projekt nr 403/09,
6.5. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 z terenu Miasta Bogatynia i Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 z terenu Gminy Bogatynia” – projekt nr 391/09,
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski, sprawy różne.
8.1.Zapoznanie radnych z protokołem Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z przeprowadzonej wizji lokalnej z dnia 04.06.2009 roku w miejscach tzw. nielegalnych składowisk odpadów na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
9. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
10. Zamknięcie obrad.
 

Załączniki do pobrania: 2009-01-10 12:02:28 - sesja rady 19.01.2009 roku (24.11 kB)
2009-02-05 11:24:56 - sesja rady 13.02.2009 (29.04 kB)
2009-02-16 16:09:36 - sesja rady 17.02.2009 roku (24.25 kB)
2009-02-20 11:33:40 - sesja rady27.02.2009 roku (30.10 kB)
2009-03-02 12:50:31 - budżetowa sesja rady 4.03.2009 roku (25.81 kB)
2009-03-10 09:57:17 - sesja rady 17.03.2009 roku (28.78 kB)
2009-03-24 08:28:17 - sesj rady 31.03.2009 roku (28.05 kB)
2009-04-21 10:29:22 - sesja rady 28.04.2009 roku (29.63 kB)
2009-05-19 09:15:10 - sesja rady 28.05.2009 roku (35.36 kB)
2009-07-29 08:34:21 - sesja rady 30 lipca 2009 roku (22.21 kB)

Nazwa dokumentu: Zawiadomienia o terminach posiedzeń Rady GiM Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Szczotka
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Cuber
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-01-10 11:52:49
Data udostępnienia informacji: 2009-01-10 11:52:49
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-23 12:41:08

Wersja do wydruku...

corner   corner