logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXXV/253/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 17 grudnia 2008 roku

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.


Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 28, ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /tekst jedn. z 2002 roku, Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 10,00 złotych.

§ 2

1. Ekwiwalent przysługuje za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym i jest wypłacany z budżetu Gminy.
2. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1 wypłaca się pod warunkiem nie zaistnienia przesłanki, o której mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXV/253/08
Skrócony opis: Uchwała Nr XXXV/253/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-12-29 12:21:19
Data udostępnienia informacji: 2008-12-29 12:21:19
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-29 12:22:59

Wersja do wydruku...

corner   corner