logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXXII/241/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 6 listopada 2008 roku

w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bogatynia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 22 ust. 2 i art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 226, poz. 1675 ze zm.) oraz art. 35 ust. 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) uchwala się, co następuje:

§ 1
 

Uchwała określa:
1) zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania, wypłaty i cofania stypendium sportowego oraz podstawę i sposób ustalania jego wysokości;
2) zasady i tryb przyznawania oraz wysokość nagrody i rodzaje wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

§ 2


1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie o kulturze fizycznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.);
2) ustawie o sporcie kwalifikowanym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.);
3) zawodniku - należy przez to rozumieć zawodnika, który uprawia określoną dyscyplinę sportu;
4) trenerze - należy przez to rozumieć trenera, który posiada dyplom potwierdzający stopień trenerski uzyskany w trybie przepisów odrębnych i szkoląc zawodników przyczynił się do uzyskania przez nich wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
5) działaczu sportowym - należy przez to rozumieć działacza, który działając w klubie sportowym zrzeszającym zawodników, wspomagał proces szkolenia sportowego i przyczynił się do uzyskania przez nich wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
6) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym - należy przez to rozumieć spełnienie przez zawodnika (zespół zawodników), co najmniej jednego z poniższych kryteriów:
a) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy,
b) uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do dwunastego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów lub Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych),
c) uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikowanych zawodach i turniejach na szczeblu wojewódzkim,
d) reprezentowanie Polski w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy,
e) w przypadku gier zespołowych udział w ligowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcie wraz z zespołem wysokiego miejsca (od pierwszego do trzeciego miejsca) w tabeli współzawodnictwa pod koniec sezonu rozgrywek, co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
7) programie szkolenia - należy przez to rozumieć opracowany przez właściwy polski związek sportowy program przygotowań do zawodów sportowych, o których mowa w pkt 6 lit. a, d, albo opracowany przez macierzysty klub sportowy zawodnika program przygotowań do zawodów sportowych, o których mowa w pkt. 6 lit. b, c, e;

2. Przez użyte w uchwale określenie; „polski związek sportowy" - rozumie się także związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych.

§ 3


Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty i cofanie stypendium sportowego oraz przyznawanie nagród i udzielanie wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie sportowym należy do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, zwanego dalej Burmistrzem.

§ 4


1. Stypendium sportowe stanowi pomoc finansową wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika.
2. Stypendium sportowe przyznaje się na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy i wypłaca w ratach miesięcznych.
3. Wysokość miesięcznej raty stypendium sportowego wynosi do 60% podstawy, o której mowa w § 16.

§ 5


Stypendium sportowe jest przyznawane zawodnikowi klubu, mającego siedzibę na terenie Gminy Bogatynia lub zawodnikowi będącemu mieszkańcem Gminy Bogatynia, który jest zawodnikiem klubu spoza Gminy Bogatynia w dyscyplinie nie prowadzonej w Gminie Bogatynia, a ponadto:
1) w roku złożenia wniosku o stypendium osiągnął wysoki wynik, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6;
2) jest objęty programem szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 i ust. 2.
3) nie ukończył w roku przyznania stypendium 21 lat.

§ 6


1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni klub sportowy zrzeszający zawodnika, w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok przyznania stypendium, z tym, że wnioski o przyznanie stypendium w 2009 roku dotyczyć będą osiągnięć, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 w 2008 roku.
2. Burmistrz może ogłosić dodatkowy termin składania wniosków.
3. Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały zawodnika, datę i miejsce urodzenia, a także adres klubu sportowego zrzeszającego tego zawodnika;
2) oświadczenie klubu sportowego o przynależności do niego zawodnika;
3) opinię klubu sportowego zrzeszającego zawodnika o wywiązywaniu się przez zawodnika z wykonania obowiązków reprezentacji kraju lub macierzystego klubu sportowego na zawodach sportowych;
4) opis osiągnięć we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika w okresie wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik;
5) odpis programu szkolenia, wraz z poświadczeniem polskiego związku sportowego lub klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, że zawodnik jest objęty tym programem;
6) wskazanie proponowanego okresu pobierania stypendium sportowego, uzasadnionego terminarzem realizacji zadań z programu szkolenia i terminami zawodów przewidzianych w tym programie;
7) zobowiązanie się klubu sportowego zrzeszającego zawodnika do informowania Burmistrza o znanych temu klubowi okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego.
4. Dopuszcza się złożenie zbiorowych dokumentów, o których mowa w ust. 3, w przypadku złożenia przez klub więcej niż 5 wniosków o stypendia w danej dyscyplinie sportu.

§ 7


1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego po jego przekazaniu do właściwej w sprawach kultury fizycznej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni podlega sprawdzeniu pod względem kompletności danych.
2. Wniosek o przyznanie stypendium podlega zaopiniowaniu przez Radę Sportu, która w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku zobowiązana jest przedstawić Burmistrzowi opinię o zasadności przyznania stypendium, okresu oraz wysokości kwoty stypendium. Brak wydania opinii w zakreślonym wyżej terminie nie wstrzymuje podjęcia przez Burmistrza decyzji o przyznaniu stypendium.

§ 8


1. Umowa stypendialna zawierana pomiędzy zawodnikiem a Burmistrzem określa:
1) strony umowy;
2) wysokość i terminy przekazywania stypendium sportowego;
3) numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane raty stypendium;
4) zobowiązanie zawodnika do niezwłocznego powiadomienia Burmistrza o utracie uprawnień do otrzymania stypendium, a w szczególności do przekazywania informacji o:
a) zaprzestaniu uprawiania dyscypliny sportu objętej programem szkolenia,
b) ustaniu członkostwa w klubie sportowym, w którym zawodnik był zrzeszony w dniu składania wniosku o stypendium sportowe,
c) wykluczeniu zawodnika z grupy zawodników objętych programem szkolenia,
d) dolegliwościach zdrowotnych uniemożliwiających uprawianie sportu;
5) zobowiązanie zawodnika do promocji Gminy Bogatynia;
6) zobowiązanie zawodnika do przedłożenia sprawozdania z realizacji programu szkolenia w okresie pobierania stypendium, poświadczonego przez polski związek sportowy lub klub sportowy zrzeszający zawodnika;
7) zobowiązanie zawodnika do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni o zmianie przynależności klubowej;
8) zobowiązanie zawodnika do informowania Burmistrza o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego;
9) zobowiązanie zawodnika do zwrotu wypłaconego stypendium wraz z odsetkami ustawowymi w przypadkach:
a) zmiany przynależności klubowej w okresie wypłacania stypendium oraz do 1 roku od momentu ustania jego pobierania,
b) określonych w § 11 uchwały.
2. Umowę stypendialną otrzymują strony umowy oraz klub sportowy zrzeszający zawodnika.

§ 9


1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeżeli:
1) zaniedbuje on realizację programu szkolenia;
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub sportowy;
3) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego.
2. Wstrzymanie stypendium z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 1, następuje po uprzednim zaopiniowaniu sprawy przez Radę Sportu.
3. Niepodjęcie przez Radę Sportu opinii w terminie do 14 dni od dnia przekazania sprawy przez Burmistrza traktowane jest jak pozytywna opinia o wstrzymaniu wypłaty stypendium.
4. O wstrzymaniu wypłaty stypendium Burmistrz powiadamia zawodnika oraz jego macierzysty klub sportowy.
5. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi na jego wniosek lub wniosek macierzystego klubu sportowego po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje.

§ 10


1. Stypendium cofa się zawodnikowi, jeżeli w okresie jego pobierania:
1) zaprzestał realizacji programu szkolenia;
2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia;
3) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia;
4) popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, stypendium cofa się.
3. Cofnięcie stypendium z przyczyny, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, następuje po uprzednim zaopiniowaniu sprawy przez Radę Sportu.
4. Niepodjęcie przez Radę Sportu opinii w terminie 14 dni od dnia przekazania sprawy przez Burmistrza traktowane jest jak pozytywna opinia o cofnięciu stypendium.
5. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności z ust. 1.
6. O cofnięciu stypendium Burmistrz powiadamia zawodnika i jego macierzysty klub sportowy.

§ 11


1. Stypendium wypłacone po terminie określonym w § 10 ust. 5, a także stypendium przyznane lub wznowione w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi na rachunek budżetu Gminy Bogatynia wskazany przez Burmistrza.
2. Zwrot stypendium z przyczyn określonych w ust. 1 następuje w terminie 7 dni od daty otrzymania przez zawodnika pisemnego żądania zwrotu stypendium.
3. Od nie zwróconego stypendium w terminie określonym w ust. 2 naliczane będą odsetki ustawowe za zwłokę liczone za każdy dzień zwłoki.

§ 12


1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym i stanowi wyraz uznania za osiągnięcie sportowe.
2. Wyróżnienie stanowi puchar, dyplom i przyznawane jest za osiągnięcie sportowe.
3. Nagroda lub wyróżnienie przyznawane są za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe uzyskane w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o nagrodę lub wyróżnienie:
1) zawodnikowi klubu sportowego z siedzibą w Gminie Bogatynia lub zamieszkałemu w Gminie Bogatynia zawodnikowi nie zrzeszonemu oraz zamieszkałemu w Gminie Bogatynia zawodnikowi innego klubu sportowego w dyscyplinach, które nie są objęte szkoleniem w Gminie Bogatynia, za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, lub za osiągnięcie znaczącego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze;
2) trenerowi i działaczowi klubu sportowego z siedzibą w Gminie Bogatynia, którzy przyczynili się do osiągnięć sportowych zawodnika, o których mowa w pkt 1.
4. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi lub działaczowi sportowemu nie jest uzależnione od uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika.
5. Przyznana nagroda lub wyróżnienie dotyczyć może dyscyplin sportu i dziedzin sportu, w których działa określony polski związek sportu.

§ 13


1. Ustala się następujące kategorie nagród i ich wysokości określone jako podstawa, o której mowa w § 16:
1) dla zawodników - nagroda indywidualna:
a) I stopnia w wysokości do 150 %,
b) II stopnia w wysokości do 125 %,
c) III stopnia w wysokości do 75 %;

2) dla zawodników - nagroda zespołowa:
a) I stopnia w wysokości do 500 %,
b) II stopnia w wysokości do 300 %,
c) III stopnia w wysokości do 200 %;

3) dla trenerów i działaczy:
a) I stopnia w wysokości do 100 %,
b) II stopnia w wysokości do 75 %;

4) trenerowi lub działaczowi może być przyznana jednorazowa nagroda za całokształt działalności w dziedzinie kultury fizycznej w wysokości do 150 %.
2. Ustala się następujące kategorie wyróżnień:
1) wyróżnienie dla zawodnika;
2) wyróżnienie dla trenera;
3) wyróżnienie dla działacza.

§ 14


1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:
1) macierzysty klub sportowy zawodnika, trenera lub działacza sportowego;
2) właściwy polski związek sportowy.
2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia zawiera:
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby, którą proponuje się do nagrody lub wyróżnienia;
2) nazwę i adres wnioskodawcy;
3) opinię właściwego klubu sportowego w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody lub wyróżnienia (nie dotyczy zawodników, trenerów lub działaczy sportowych nie zrzeszonych w dniu złożenia wniosku);
4) opis osiągnięć sportowych zawodnika wraz z dokumentami je potwierdzającymi;
5) uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.
3. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za dany rok kalendarzowy należy składać do 31 stycznia roku następnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.
4. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie mogą być udzielone w trakcie roku kalendarzowego na wniosek Burmistrza, według trybu określonego w § 15 ust. 2-4.

§ 15


1. Złożony wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia zostaje przekazany do właściwej w sprawach kultury fizycznej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, gdzie podlega sprawdzeniu pod względem kompletności danych.
2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia podlega zaopiniowaniu przez Radę Sportu, wraz z przedstawieniem Burmistrzowi propozycji odnośnie przyznania nagrody, jej wysokości lub przyznania wyróżnienia.
3. Rada Sportu wydaje opinię w terminie do 14 dni od dnia przekazania jej wniosków.
4. Po otrzymaniu opinii Rady Sportu lub wskutek niepodjęcia przez Radę opinii w terminie, o którym mowa w ust. 3, Burmistrz przyznaje nagrodę lub wyróżnienie.

§ 16


Podstawę ustalenia wysokości stypendium lub nagrody stanowi kwota 1.000,00 zł.

§ 17


1. Wykaz osób, które otrzymały stypendia, nagrody i wyróżnienia, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.
2. O przyznaniu, wstrzymaniu lub cofnięciu stypendium oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz informuje Radę Sportu.

§ 18


Traci moc Uchwała Nr XXVII/229/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych.

§ 19


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 20


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXII/241/08
Skrócony opis: Uchwała Nr XXXII/241/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bogatynia za wysokie wyniki
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-11-19 10:27:34
Data udostępnienia informacji: 2008-11-19 10:27:34
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-19 10:32:43

Wersja do wydruku...

corner   corner