logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXXII/240/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 6 listopada 2008 roku

w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.),
Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Gmina Bogatynia wspiera rozwój sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia poprzez:

1) dofinansowanie w formie dotacji celowych działalności klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym, działających w Gminie Bogatynia zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) oraz prowadzących działalność w zakresie sportu kwalifikowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.),
2) udostępnianie bazy sportowej, będącej w dyspozycji Gminy Bogatynia, dla klubów sportowych w celu realizacji zadań określonych w pkt. 1.

§ 2

1. Klub sportowy może otrzymać dotację na rozwój sportu kwalifikowanego po zapewnieniu udziału środków własnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego mogą otrzymać kluby sportowe, które:

1) posiadają siedzibę i działają w Gminie Bogatynia,
2) posiadają licencję w danej dyscyplinie sportu,
3) uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia - w przypadku udziału klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez polski związek sportowy lub zrzeszającą ten związek międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie sportu wymagana jest zgoda właściwego polskiego związku sportowego,
4) prowadzą systematycznie szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Bogatynia w danej dyscyplinie sportu,
5) dysponują odpowiednią bazą i kadrą szkoleniową.

§ 3

W zamian za wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego kluby zobowiązane są do:
1) umieszczenia logo lub herbu Gminy Bogatynia na obiekcie sportowym, w którym odbywają się rozgrywki ligowe,
2) umieszczenia logo lub herbu Gminy Bogatynia oraz napisu „Gmina Bogatynia” na strojach sportowych, w których zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach ligowych oraz innych imprezach sportowych,
3) zamieszczenia informacji w mediach, na plakatach, programach i innych materiałach wydawanych przez kluby o wsparciu finansowym Gminy Bogatynia,
4) informowania o wsparciu finansowym Gminy Bogatynia w relacjach z imprez organizowanych przez kluby.

§ 4

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań określonych w § 1 ust. 1 każdego roku określa uchwała budżetowa.

§ 5

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, informację o terminie i miejscu składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego, co najmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem.

§ 6

1. Klub występujący o przyznanie dotacji na realizację zadań określonych w § 1 pkt 1 przedstawia ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
3. Do wniosku należy załączyć:

1) aktualny odpis z rejestru,
2) aktualny statut klubu,
3) kserokopię licencji klubu,
4) zgodę właściwego polskiego związku sportowego, w przypadku udziału klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym, innym niż organizowanym przez polski związek sportowy lub zrzeszającą ten związek międzynarodową organizację sportową.

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

§ 7

1. Czynności związane z procedurą przygotowania wniosku określa Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.
2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad w złożonym wniosku, wyznacza się termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia. Wniosek, który nie został uzupełniony, nie będzie rozpatrywany.
3. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia.
4. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub.
6. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8

1. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
2. Umowa powinna zawierać, co najmniej:

1) pełną nazwę klubu,
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
3) miejsce i termin jego wykonania,
4) określenie wysokości dotacji, jaką Gmina Bogatynia przekaże klubowi oraz warunki jej przekazania,
5) termin wykorzystania dotacji,
6) tryb kontroli wykonania zadania,
7) określenie zasad oraz terminu rozliczania udzielonej dotacji,
8) sankcje i termin zwrotu niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji,
9) zobowiązanie klubu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,
10) zobowiązanie klubu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Gminę Bogatynia.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.

§ 9

Klub, któremu przyznano dotację, może przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż 10% otrzymanych środków.

§ 10

Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w kilku ratach w zależności od specyfiki wykonywanego zadania i postanowień umowy.

§ 11

1. Klub zobowiązany jest do przedłożenia w wydziale merytorycznym Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia rozliczenia zadania pod względem finansowym i rzeczowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
2. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie należy sporządzić w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
3. W przypadku wykorzystania na realizację zadania zleconego tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana jej część podlega zwrotowi na wskazany w umowie rachunek bieżący budżetu gminy.
4. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 3, następuje w terminach ustalonych w umowie, nie później niż 15 dni od określonego w umowie dnia zakończenia realizacji zadania.

§ 12

1. W trakcie realizacji dotowanych przez gminę zadań będą dokonywane kontrole merytoryczne i finansowe z ich realizacji.
2. Kontrole przeprowadzane będą przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
3. Zakres kontroli obejmuje:

1) wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową,
2) udokumentowanie realizowanego zadania,
3) przeznaczenie i wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu gminy.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
5. Stwierdzenie uchybień i niezgodności w powyższym zakresie spowoduje wstrzymanie dofinansowania zadania do wyjaśnienia.
6. Dotacja wykorzystana niezgodnie z zawartą umową podlega w całości zwrotowi wraz z odsetkami.


§ 13

W przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy, może być ona rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

Załączniki do pobrania: 2008-11-19 10:24:55 - załącznik nr 1 do uchwały (38.06 kB)
2008-11-19 10:26:10 - załącznik nr 2 do uchwały (39.78 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXII/240/08
Skrócony opis: Uchwała Nr XXXII/240/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-11-19 10:16:52
Data udostępnienia informacji: 2008-11-19 10:16:52
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-19 10:26:43

Wersja do wydruku...

corner   corner