logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała nr XXXII/236/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 6 listopada 2008 roku

w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz.191 z 1990 r. z późn. zm.)
Rada Gminy i Miasta Bogatyni u c h w a l a, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na wnioskowanie o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Bogatynia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 21 AM 4 obr. II Bogatynia o powierzchni 112.682 m2, stanowiącej własność Skarbu Państwa a znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Gminy Bogatynia, wpisanej do KW nr 16250.

§ 2

Nieruchomość ta służy zadaniom własnym Gminy oraz organizacji imprez masowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXII/236/08
Skrócony opis: Uchwała Nr XXXII/236/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-11-19 09:34:46
Data udostępnienia informacji: 2008-11-19 09:34:46
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-19 09:38:26

Wersja do wydruku...

corner   corner