logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXXII/232/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 6 listopada 2008 roku

 

o zmianie Uchwały Nr XV/111/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 13 września 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Miedzianka – odbudowa koryta cieku”.


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy i Miasta Bogatynia u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XV/111/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 13 września 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:
- zmienia się treść § 2, który otrzymuje brzmienie:

„Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na lata 2008 – 2009 w wysokości 348.066,00 zł z tego:
a. nakłady w 2008 roku w kwocie 254.260,00 zł
b. nakłady w 2009 roku w kwocie 93.806,00 zł

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXII/232/08
Skrócony opis: Uchwała Nr XXXII/232/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada 2008 roku o zmianie Uchwały Nr XV/111/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 13 września 2007 roku w sprawie udzielenia po
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-11-19 09:14:14
Data udostępnienia informacji: 2008-11-19 09:14:14
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-25 11:43:48

Wersja do wydruku...

corner   corner