logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXXI/224/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 października 2008 roku


w sprawie załatwienia skargi Państwa Iwony i Henryka Gawrońskich na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi Państwa Iwony i Henryka Gawrońskich, Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Uznać za bezzasadną skargę Państwa Iwony i Henryka Gawrońskich na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącym odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/224/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 października 2008 roku


Uzasadnienie


W dniu 26 sierpnia 2008 roku do Biura Rady Gminy wpłynęła skarga Państwa Iwony i Henryka Gawrońskich zamieszkałych w Bogatyni na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w związku z wydaniem pozwolenia na strzelanie petardami w domu weselnym.
W skardze Państwo Gawrońscy twierdzą, że Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia dopuszcza możliwość strzelania petardami, co prowadzi do sąsiedzkich sporów pomimo, iż Państwo Gawrońscy opisywali już wcześniej sytuację w jakiej się znajdują od prawie trzech lat i prosili o interwencję w sprawie zakłócania spokoju.
Członkowie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności na posiedzeniu w dniu 09 września 2008 roku zapoznali się z treścią skargi oraz korespondencją w przedmiotowej sprawie ze skarżącymi.
Przeanalizowano również korespondencję otrzymaną od Komendanta Komisariatu Policji w Bogatyni, Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni, Państwa Łuków – właścicieli Domu Weselnego i Pana Andrzeja Szredera przedstawiciela firmy FHU AStar – sprzedaż i pokazy fajerwerków.
Na jej podstawie członkowie Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności stwierdzili, że konflikt pomiędzy Państwem Gawrońskimi a Państwem Łuków ma charakter sporu sąsiedzkiego, a Burmistrz nie jest stroną takiego konfliktu.
Z analizy dokumentacji zgromadzonej w sprawie oraz analizy stanu prawnego wynika, iż Burmistrz nie jest władny do wydawania zezwoleń na strzelanie petardami w Domu Weselnym i takiego pozwolenia nie wydawał.
Biorąc powyższe pod uwagę członkowie Komisji ds. Obywatelskich
i Praworządności uznali skargę za bezzasadną.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXI/224/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 października 2008 roku w sprawie załatwienia skargi Państwa Iwony i Henryka Gawrońskich na działalność Burmistrza Miasta i Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-10-23 11:47:37
Data udostępnienia informacji: 2008-10-23 11:47:37
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-23 12:10:30

Wersja do wydruku...

corner   corner