logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXIX/206/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 6 sierpnia 2008 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/155/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w banku i pożyczek krótkoterminowych z GFOŚiGW w 2008 roku


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „d” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.82 ust.1 pkt 1 i art. 184 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:§ 1

§ 1 Uchwały Nr XIX/155/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w banku i pożyczek krótkoterminowych z GFOŚiGW w 2008 roku otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2008 roku w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 6.000.000,00 zł (słownie złotych: sześć milionów). Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do 31 grudnia 2008 roku”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXIX/206/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/155/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnien
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-08-08 07:59:48
Data udostępnienia informacji: 2008-08-08 07:59:48
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-08 08:04:27

Wersja do wydruku...

corner   corner