logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 85/08
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 01 lipca 2008r.

w sprawie utworzenia funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz
ustalenia zasad przyznawania nagród pieniężnych pracownikom Urzędu Miasta
i Gminy Bogatynia
.

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005 r. Nr 146 poz.1223 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W ramach posiadanych środków finansowych tworzy się fundusz nagród w wysokości stanowiącej równowartość 10 % środków zapisanych w budżecie Miasta i Gminy Bogatynia na rok bieżący na wynagrodzenia osobowe.

§ 2

1. Nagrody z funduszu nagród w miarę posiadanych środków, mogą być przyznawane pracownikom nie częściej niż cztery razy w roku.
2. W indywidualnych przypadkach uzasadnionych szczególnymi osiągnięciami zawodowymi lub uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych
lub podyplomowych na kierunku zgodnym z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi - pracownik może otrzymać nagrodę dodatkową.
3. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej.

§ 3

1. Nagrody pieniężne mogą być przyznawane pracownikom którzy:
1) nienagannie wypełniają obowiązki zawodowe,
2) przejawiają inicjatywę i zaangażowanie w realizacje zadań Urzędu,
3) przestrzegają ustalonego porządku i dyscypliny pracy,
4) dbają o kulturę obsługi interesantów oraz właściwe kształtowanie stosunków międzyludzkich.
5) legitymują się co najmniej 6-cio miesięcznym stażem pracy w Urzędzie Miasta
i Gminy w Bogatyni.
2. Nagrody przyznaje Burmistrz:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika Gminy Bogatynia,
3) na wniosek naczelników/kierowników komórek organizacyjnych.
3. O przyznaniu nagrody pracownik zostaje powiadomiony pismem, którego jeden
egzemplarz składa się do akt osobowych
4. Nagroda ma charakter uznaniowy.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 5

Traci moc zarządzenie Nr 6/2001 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 08.01.2001 r. w sprawie utworzenia funduszu i zasad przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 2 oraz § 3 które wchodzą
w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania Zarządzenie do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza nr 85/2008
Skrócony opis: w sprawie utworzenia funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz ustalenia zasad przyznawania nagród pieniężnych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Gogogl
Osoba, która odpowiada za treść: Olimpia Stanaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2008-07-01 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-07-16 09:13:23
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-16 09:18:23

Wersja do wydruku...

corner   corner