logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A AUchwała Nr XXVIII/204/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 165, 168 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 47.001,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych
kwota 47.001,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.492.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
- wydatki inwestycyjne kwota 804.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 190,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3

W załączniku Nr 8a „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”
do Uchwały Nr XX/161/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu na 2008 rok dokonuje się następujących zmian: W dziale 801, rozdział 80130
- zwiększa się nakłady w 2008 roku o kwotę 700.000,00 zł
- zmniejsza się nakłady w 2009 roku o kwotę 700.000,00 zł na zadaniu pn; „Modernizacja sali sportowej przy ZSzEiE w Bogatyni”.

Jednocześnie w/w załącznik otrzymuje brzmienie; Załącznik Nr 2 „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – tekst jednolity” i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

1.Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę 1.444.809,00 zł
z tego:
- wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 744.809,00 zł
- kredyt kwota 700.000,00 zł

2. Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
deficyt budżetu w wysokości 19.395.456,00 zł
przychody budżetowe w wysokości 24.550.841,00 zł
rozchody budżetowe w wysokości 5.155.385,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego wynikającego z wprowadzenia zmian budżetu na 2008 rok będą środki z nadwyżki budżetowej w wysokości 744.809,00 zł oraz kredyt w wysokości 700.000,00 zł

§ 5

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2008 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 142.693.988,35 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 162.089.444,35 zł
- deficyt budżetu kwota 19.395.456,00 zł

przychody budżetowe w wysokości 24.550.841,00 zł
rozchody budżetowe w wysokości 5.155.385,00 zł


- przychody GFOŚiGW kwota 6.046.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 31.12.2007r. 633.904,00 zł
- wydatki GFOŚiGW kwota 6.679.904,00 zł.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Bogatynia.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 stycznia 2008 rok w sprawie budżetu Gminy na rok 2008.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Załączniki do pobrania: 2008-07-08 14:02:24 - uzasadnienie do uchwały (54.51 kB)
2008-07-08 14:06:14 - załącznik nr 1 do uchwały (34.60 kB)
2008-07-08 14:06:57 - załącznik nr 2 do uchwały (49.12 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVIII/204/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-07-08 13:51:28
Data udostępnienia informacji: 2008-07-08 13:51:28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-08 14:12:43

Wersja do wydruku...

corner   corner