logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXVII/201/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 165, 168, 175 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 69.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wpływy z usług kwota 30.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 39.800,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 38.391,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 6.190.219,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
- dotacja dla instytucji kultury kwota 70.000,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 3.670.100,00 zł
w tym:
- aporty kwota 1.320.000,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień
kwota 80.000,00 zł
- dotacja celowa dla zakładu budżetowego kwota 90.000,00 zł


2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy 
o  kwotę 1.675.810,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
- wydatki majątkowe kwota 902.100,00 zł


§ 3


1.W Dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”,
rozdział 40001„ Dostarczanie ciepła”, § 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zadanie; „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy sieci cieplnej przy ul. Armii Czerwonej” z kwotą 25.000,00 zł otrzymuje brzmienie; „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy sieci cieplnej przy ul. Armii Czerwonej, Zamkniętej i Turowskiej” z kwotą 25.000,00 zł

2.W Dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „ Pozostała działalność” 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zadanie; „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy parkingu przy ul. Boznańskiej w Bogatyni” z kwotą 10.000,00 zł otrzymuje brzmienie; „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
budowy parkingu przy ul. Boznańskiej i Fałata w Bogatyni” z kwotą 10.000,00 zł

3. Dział 600, rozdział 60016 § 6059 „Obwodnica Bogatynia – budowa drogi klasy G w Bogatyni – Etap I” z kwotą 1.300.000,00 zł - źródło finansowania –
środki własne gminy na:
środki własne gminy kwota 300.000,00 zł
kredyt kwota 1.000.000,00 zł

4 W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005
„ Gospodarka gruntami i nieruchomościami „ § 6060 „ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „ zmienia się źródło finansowania zadania pn; „ Wykup gruntu i nieruchomości” z kwotą 650.000,00 zł na:
- środki własne kwota 250.000,00 zł
- kredyt kwota 400.000,00 zł.


4. W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70001 „ Zakłady gospodarki mieszkaniowej” , § 6210 „ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych” zadanie „ Dotacja dla MZGK w Bogatyni, środki na zakup programu do zarządzania cmentarzami, zakup i montaż dźwignika nożycowego oraz zakup i montaż systemu alarmowego” z kwotą 103.400,00 zł, otrzymuje brzmienie; „ Dotacja dla MZGK w Bogatyni, środki na zakup i montaż dźwignika nożycowego, zakup i montaż systemu alarmowego, zakup kosiarki spalinowej, zakup oprogramowania obsługi stanowisk biurowych oraz zakup oprogramowania z zakresu obsługi prawnej” z kwotą 103.400,00 zł


§ 4


W załączniku Nr 8a „ Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”
do Uchwały Nr XX/161/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu na 2008 rok dokonuje się zmian poprzez:
1. W dziale 600, rozdział 60016 zwiększa się nakłady w 2009 roku zadania pn; „Obwodnica Bogatynia - budowa drogi klasy G w Bogatyni – Etap I”
o kwotę 8.500.000,00 zł

2.W dziale 600, rozdział 60016 zwiększa się nakłady w 2009 roku zadania; „Obwodnica Bogatynia – budowa drogi klasy G w Bogatyni – Etap II” o kwotę 500.000,00 zł


Jednocześnie w/w załącznik otrzymuje brzmienie; Załącznik Nr 3 „ Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – tekst jednolity” i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 5


1.Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę 4.483.000,00 zł
z tego:
- przychody z prywatyzacji ( prywatyzacja TVK w Bogatyni ) kwota 1.275.000,00 zł
- kredyt kwota 2.970.000,00 zł
- wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 238.000,00 zł

2. Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
deficyt budżetu w wysokości 17.950.647,00 zł
przychody budżetowe w wysokości 23.106.032,00 zł
rozchody budżetowe w wysokości 5.155.385,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego wynikającego z wprowadzenia zmian budżetu na 2008 rok będą środki z prywatyzacji TVK w wysokości 1.275.000,00 zł, kredyt w wysokości 2.970.000,00 zł oraz środki z nadwyżki budżetowej w wysokości 238.000,00 zł.


§ 6


1.Dokonuje się zwiększenia przychodów GFOŚiGW ogółem o kwotę 148.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 859.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.Dokonuje się zmniejszenia wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 711.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 7


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2008 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 142.646.987,35 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 160.597.634,35 zł
- deficyt budżetu kwota 17.950.647,00 zł

przychody budżetowe w wysokości 23.106.032,00 zł
rozchody budżetowe w wysokości 5.155.385,00 zł

- przychody GFOŚiGW kwota 6.046.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 31.12.2007r. 633.904,00 zł
- wydatki GFOŚiGW kwota 6.679.904,00 zł.


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2008.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


Załączniki do pobrania: 2008-06-06 09:44:57 - uzasadnienie do uchwały (72.00 kB)
2008-06-06 09:45:58 - załącznik nr 1 do uchwały (42.56 kB)
2008-06-06 09:47:33 - załącznik nr 2 do uchwały (35.13 kB)
2008-06-06 09:48:08 - załącznik nr 3 do uchwały (49.09 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawiewprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-06-05 12:09:26
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05 12:09:26
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-06 09:48:08

Wersja do wydruku...

corner   corner