logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXVII/198/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 czerwca 2008 rokuw sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm./ i art. 67 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm./ Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę, a także przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia
2) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia oraz wychowanka, pobierającego naukę w szkole, o której w pkt.1,
3) pracowniku szkoły - należy rozumieć pracownika szkoły, o której mowa w pkt 1,
4) rodzicach - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych,
5) stołówce szkolnej - należy rozumieć miejsce przygotowania i wydawania posiłków w szkole, o której mowa w pkt 1.

§ 2

W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoły prowadzone przez Gminę Bogatynia mogą organizować stołówki.

§ 3

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
1) uczniowie,
2) pracownicy szkoły.
2. Czas pracy stołówki szkolnej określa dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia uczniów warunkującego prawidłowy ich rozwój.


§ 4

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
2. Opłata wnoszona za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej równa jest wysokości kosztów zakupu surowca przeznaczonego na jego przygotowanie.
3. Dla pracowników szkoły korzystających z posiłków w stołówce szkolnej opłatę określoną w ust. 2 podwyższa się o 50 %.

§ 5

1. Opłaty ustalone na podstawie § 4 ust. 2 i 3 wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 1 dnia danego miesiąca.
2. Nie pobiera się opłat od osób za których na podstawie odrębnych przepisów opłaty wnosi Gmina.
3. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej.
4. Warunkiem zwrotu opłaty o której mowa w ust. 3 jest zgłoszenie nieobecności lub rezygnacji z posiłku nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2008 roku.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVII/198/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek działających w szkołach i przedszkolach, dla których organem p
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-06-05 11:40:40
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05 11:40:40
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 11:44:57

Wersja do wydruku...

corner   corner