logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXVI/195/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 25 kwietnia 2008 roku

w sprawie przyznania diet przewodniczącym rad sołeckich i osiedlowych.


Na podstawie art. 37 „b” ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1
Przyznaje się diety przewodniczącym rad sołeckich i rad osiedlowych z tytułu pełnienia tych funkcji.

§ 2
1. Wysokość diety nie może przekroczyć 75% maksymalnej wysokości diety o której mowa w Uchwale Nr XIX/160/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
2. Przez maksymalną wysokość diety rozumie się podstawę obliczania wysokości diety określoną w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym.

§ 3
Ustala się następujące miesięczne wysokości diet dla:
a. przewodniczących rad sołeckich - 25% maksymalnej wysokości diety
b. przewodniczących rad osiedlowych - 15% maksymalnej wysokości diety

§ 4
Wypłata diet następuje ze środków przewidzianych w budżecie gminy.

§ 5
Traci moc Uchwała Nr X/77/2003 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2003 roku w sprawie przyznania diet przewodniczącym rad sołeckich i osiedlowych.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 roku.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł SzczotkaNazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVI/195/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznania diet przewodniczącym rad sołeckich i osiedlowych
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-05-05 14:00:56
Data udostępnienia informacji: 2008-05-05 14:00:56
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-05 14:11:52

Wersja do wydruku...

corner   corner