logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała nr XXVI/191/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 25 kwietnia 2008 roku


w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a żżś ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zamiany prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia położonej w Posadzie - działka gruntu o nr ewid. :
- 146/2 AM 1 obr. Posada o pow. 245 m2,
w zamian za prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Pana Pawła Olejarza położonej w Posadzie - działka gruntu o nr ewid. :
- 138/3 AM 1 obr. Posada o pow. 87 m2.


§ 2

Przeniesienie praw na ww. nieruchomości nastąpi na zasadach i warunkach określonych przepisami prawa.

§ 3

Nieruchomość przejmowane przez Gminę Bogatynia przeznaczone zostaną na realizację zadań własnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVI/191/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zamiany nieruchomości
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-05-05 12:54:37
Data udostępnienia informacji: 2008-05-05 12:54:37
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-05 13:49:55

Wersja do wydruku...

corner   corner