logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXV/187/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 14 kwietnia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 165, 168, 175 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2006 roku, Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 684.767,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1w tym:
- subwencja oświatowa kwota 617.114,00 zł
- wpływy z tytułu realizacji projektu SOKRATES 22.383,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 483.055,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł kwota 483.055,00 zł

§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 5.613.463,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
- dotacja dla instytucji kultury kwota 22.500,00 zł
- dotacja dla funduszu celowego kwota 15.000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom kwota 51.800,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na wydatki bieżące kwota 2.000,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 2.717.596,00 zł
w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki inwestycyjne
kwota 96.000,00 zł,
- aporty kwota 100.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.121.719,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych do realizacji
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kwota
15.000,00 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 215.000,00 zł,
- wydatki majątkowe kwota 1.562.125,00 zł
w tym:
- wpłata na fundusz celowy policji kwota 40.000,00 zł,
- aporty kwota 600.000,00 zł

§ 3


1. W Dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” § 6210 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych” rozszerza się zakres rzeczowy zadania pn: „Dotacja dla MZGK w Bogatyni, środki na zakup programu do zarządzania cmentarzami, zakup i montaż dźwignika nożycowego” z kwotą 103.400,00 zł o zakup i montaż systemu alarmowego.

2. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmienia się źródło finansowania zadania pn: „Odbudowa kompleksu zabudowy przysłupowo - zrębowej” z kwotą 170.000,00 zł na:
- środki własne kwota 150.000,00 zł
- kredyt kwota 20.000,00 zł.

3. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zadanie „Adaptacja budynku po Straży Granicznej w Porajowie na Wiejski Ośrodek Zdrowia” z kwotą 500.000,00 zł, otrzymuje brzmienie: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie” z kwotą 500.000,00 zł

§ 4


1. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę 3.290.032,00 zł
- przychody z prywatyzacji (prywatyzacja TVK w Bogatyni) kwota
1.810.032,00 zł
- kredyt kwota 1.480.000,00 zł

2. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetowych poprzez:
- zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty kredytu długoterminowego (CHF)
o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększa się rozchody budżetowe o kwotę 100.000,00 zł - spłata pożyczki
zaciągniętej w WFOŚiGW (pożyczka 300.000,00 zł ).

3. Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
deficyt budżetu w wysokości 13.467.647,00 zł
przychody budżetowe w wysokości 18.623.032,00 zł
rozchody budżetowe w wysokości 5.155.385,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego wynikającego z wprowadzenia zmian budżetu na 2008 rok będą środki z prywatyzacji TVK w wysokości 1.810.032,00 zł oraz kredyt w wysokości 1.480.000,00 zł

§ 5


1. Dokonuje się zwiększenia przychodów GFOŚiGW ogółem o kwotę 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 6
Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2008 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 142.435.395,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 155.903.042,00 zł
- deficyt budżetu kwota 13.467.647,00 zł

przychody budżetowe w wysokości 18.623.032,00 zł
rozchody budżetowe w wysokości 5.155.385,00 zł

- przychody GFOŚiGW kwota 5.898.000,00 zł
- środki na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 31.12.2007 rok 633.904,00 zł
- wydatki GFOŚiGW kwota 6.531.904,00 zł.

§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 stycznia 2008 rok w sprawie budżetu Gminy na rok 2008.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Załączniki do pobrania: 2008-04-22 14:32:06 - uzasadnienie do uchwały (92.36 kB)
2008-04-22 14:33:58 - załącznik nr 2 (27.81 kB)
2008-04-22 14:35:38 - załącznik nr 1 (46.61 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-04-22 14:18:19
Data udostępnienia informacji: 2008-04-22 14:18:19
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-22 14:35:38

Wersja do wydruku...

corner   corner