logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXIV/176/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 marca 2008 roku


w sprawie zamiany nieruchomości.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zamianę:
1/ lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kasztanowej nr 61 w Opolnie Zdroju o łącznej powierzchni użytkowej 78,00 m2 wraz z udziałem wynoszącym 308/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki o nr ewid. 173/1 AM 1, obr. Opolno Zdrój o powierzchni 1119 m2, stanowiącej własność Gminy Bogatynia za lokal mieszkalny nr 3, położony w Bogatyni przy ul. Traugutta nr 3 o łącznej powierzchni użytkowej 56,80 m2 , stanowiący własność BOT Kopalni Węgla Brunatnego Turów S.A. w Bogatyni wraz z udziałem wynoszącym 285/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki o nr ewid. 124/4 AM 16. obr. II w Bogatyni o pow. 388 m2.

§ 2

W/w zamiana nastąpi na zasadach i warunkach określonych przepisami prawa.

§ 3

Lokale mieszkalne przejmowane przez Gminę Bogatynia przeznaczone zostaną na realizację zadań własnych gminy.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXIV/176/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2008 roku w sprawiezamiany nieruchomości
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-04-09 09:46:25
Data udostępnienia informacji: 2008-04-09 09:46:25
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-09 09:47:54

Wersja do wydruku...

corner   corner