logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXIII/174/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 20 marca 2008 roku

w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Bogatynia


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się dopłat do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzenie ścieków dla gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy Bogatynia, przez które rozumie się odbiorców wody i odprowadzających ścieki w budynkach mieszkalnych, na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego w wysokości odpowiednio:

- za 1 m3 wody – w wysokości 2,01 zł netto + VAT
- za 1m3 ścieków – w wysokości 2,35 zł netto + VAT

2. Uwzględniając udzieloną dopłatę wysokość cen za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych wyniesie:

- za 1 m3 wody - 2,23 zł netto + VAT
- za 1 m3 ścieków - 4,04 zł netto + VAT

§ 2

Dopłaty, o których mowa w § 1 Gmina Bogatynia przekaże dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.

§ 3

Dopłaty udziela się od dnia 1 kwietnia 2008 roku do 31 marca 2009 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2008 roku.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Bog
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-03-27 11:35:41
Data udostępnienia informacji: 2008-03-27 11:35:41
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-27 11:40:11

Wersja do wydruku...

corner   corner