logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A
PROGRAM WYCHOWAWCZY
ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JADWIGI ŚLĄSKIEJ I GIMNAZJUM W DZIAŁOSZYNIE

„Szkoła winna stać się kuźnią, cnót społecznych,
tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi.”
Jan Paweł II

„....Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a wiec także jego serce i charakter. Wychowywać, to znaczy również - z pokolenia na pokolenie przekazywać wartości, które nadają życiu sens i wypełniają je treścią. Przekazuje się je nie tylko słowami, lecz przede wszystkim przykładem własnego życia...”
Phil Bosmans

Cele nadrzędne:
• Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kształtowanie jego umiejętności intelektualnych, osobowości i nawyków społecznego współżycia.
• Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
• Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.
• Wielostronne kształcenie osobowości ucznia:
o wspomaganie rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego,
o utrwalanie akceptowanych społecznie zachowań (w rodzinie, klasie szkolnej, grupie rówieśniczej),
o uświadamianie celowości rozwijania własnej osobowości.
• Uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych.
• Wzbudzenie szacunku dla pracy i chęci dalszego doskonalenia edukacyjnego.
Cele szczegółowe:
• Tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego.
• Integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność uczniowską.
• Kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego.
• Wyrabianie nawyków współdziałania i współtworzenia w grupie.
• Przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu kulturalnym.
• Stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności.
• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości moralnych.

Zadania szkoły:
• Stosowanie zasad i metod zgodnych z możliwościami i ograniczeniami uczniów, ich potrzebami, oczekiwaniami, uzdolnieniami i zainteresowaniami.
• Wykorzystanie naturalnych sytuacji wychowawczych oraz tworzenie nowych, działających aktywizująco i usamodzielniająco.
• Inicjowanie działań wychowawczych zmierzających do zrozumienia potrzeby ciągłego zdobywania wiadomości potrzebnych do wykonywania odpowiedniego zawodu z wykorzystaniem nowych technologii.
• Włączanie społeczności lokalnej w działania szkoły głównie dzięki współpracy z rodzicami i władzami samorządowymi.
• Inicjowanie działań w celu promowania szkoły na zewnątrz.

Uczestnicy programu:
• nauczyciele (wszystkich przedmiotów) i wychowawcy,
• pracownicy administracyjno-gospodarczy,
• uczniowie,
• rodzice,
• środowisko miejskie/wiejskie.

Program zakłada uczestnictwo (czynne i bierne) rodziców i środowiska poprzez:
• spotkania dyskusyjne,
• udział w imprezach kulturalnych,
• uczestnictwo w programach pedagogicznych (profilaktyka uzależnień),
• warsztaty uzupełniające,
• wspólne gry i zabawy rekreacyjno-sportowe.

Czynniki wpływające na realizację programu:
• postawa i zaangażowanie rodziców,
• samodzielność uczniów,
• wzbogacanie wiedzy i umiejętności na temat wychowania przez rodziców, nauczycieli i wychowawców,
• postawa nauczycieli i wychowawców,
• pozytywne myślenie.

Program wychowawczy powstał w oparciu o:
• Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
• Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).
• Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.
• Zadania zawarte w podstawie programowej dla wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
• Analizę potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców.
• Wniosków wypływających z analizy pracy nauczycieli ZSPiG w Działoszynie.

ZASADY WYCHOWANIA:
Podstawową zasadą, na której oparto system wychowawczy jest akceptacja wartości wychowanka jako człowieka.
Wynikają z tego następujące wymogi:
• wymóg stosowania takich oddziaływań wychowawczych, które będą sprzyjać budowaniu osobowości wychowanka w duchu respektu dla możliwie najwyższych standardów moralnych,
• wymóg unikania w procesie wychowawczym wszelkich rodzajów manipulacji wychowankiem zmierzających do przedmiotowego traktowania jego osoby, a także unikania wszelkich form przemocy,
• wymóg unikania takich metod wychowawczych, które oparte i na zasadzie prostego warunkowania, a więc wyłącznie na wykorzystaniu prostej formuły nagród i kar,
• wymóg udzielania wychowankowi pomocy w dokonywaniu przez niego wyborów życiowych, przy uwzględnieniu właściwego jego wiekowi poziomu intelektualno - emocjonalnego,
• wymóg kształtowania profilu moralnego wychowanka w oparciu o powszechnie uznane w naszej kulturze zasady etyczne, takie jak: uczciwość, poszanowanie dla własnej i cudzej godności oraz dla dóbr materialnych, a także rozwijania, stosownie do możliwości rozwojowych wychowanka, postaw takich jak: obowiązkowość, prawdomówność, szczerość, niesienie pomocy potrzebującym, koleżeńskość i obowiązkowość,
• wymóg ukazywania wychowankom pozytywnych wzorców osobowościowych, związanych z polską, ale także uniwersalną kulturą i tradycją.
W tym zakresie zadaniem szkoły jest:
• integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny,
• wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną opartych na miłości i wzajemnym poszanowaniu,
• przygotowanie uczniów do okresu dojrzewania i rozumienia jego przejawów fizycznych i psychicznych,
• wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, w tym koleżeństwa i przyjaźni,
• współpraca z rodzicami w przygotowaniu ich dzieci do trudności okresu dojrzewania,
• rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej oraz wewnętrznej potrzeby poszukiwania prawdy, dobra i piękna,
• uświadomienie uczniom potrzeby ciągłego uczenia się i rozwoju,
• stwarzanie warunków do uczenia się samodzielnego działania, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, odpowiedzialności, współdziałania i planowania,
• pomoc w poznaniu i kształtowaniu samego siebie, znalezieniu sensu życia, radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego,
• ukazywanie wzorców osobowych, godnych naśladowania.

METODY I FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ:
• Godziny wychowawcze.
• Realizacja celów wychowawczych na lekcjach poszczególnych przedmiotów.
• Realizacja zagadnień ścieżek międzyprzedmiotowych.
• Uroczystości szkolne i klasowe.
• Prelekcje pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej związane z założeniami „Programu wychowawczego”.
• Kontakty z rodzicami.
• Współpraca z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.
• Pomoc w działaniu Samorządu Uczniowskiego oraz innych organizacji uczniowskich działających na terenie szkoły.
• Wykorzystanie wytworów pracy uczniów: konkursy, gazetki, wystawki.
• Wycieczki klasowe z wychowawcą.
• Wycieczki przedmiotowo – dydaktyczne
• Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:
-koła zainteresowań,
-zajęcia sportowe,
-konkursy.
• Podtrzymywanie i rozwijanie tradycji szkoły:
-opieka nad miejscami pamięci narodowej,
-uroczyste akademie związane z obchodami rocznic i świąt państwowych,
-akcja „Sprzątanie świata”.
• Uczniowie nauczycielom: Dzień Edukacji Narodowej.
• Realizacja programu edukacji prozdrowotnej (spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia).
• Spotkania z ciekawymi ludźmi.
• Prowadzenie Kroniki ZSPiG
• Realizacja programu profilaktycznego.

ZADANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY ORAZ RODZICÓW W PROCESIE WYCHOWAWCZYM

Zadania wychowawcy:
• W oparciu o „Program wychowawczy” opracowuje klasowy plan wychowawczy (w porozumieniu z uczniami i rodzicami).
• Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej.
• Uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy np.: uroczystości szkolne, wycieczki klasowe.
• Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami, zna sytuację pozaszkolną ucznia.
• Współpracuje z Pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.
• Organizuje klasowe zebrania rodziców.
• Prowadzi systematycznie i prawidłowo obowiązującą dokumentację działalności wychowawczej i opiekuńczej

Zadania nauczycieli:
• Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swojego przedmiotu elementy „Programu wychowawczego ZSPiG”
• Nauczyciel realizuje ścieżki międzyprzedmiotowe w ramach nauczania różnych przedmiotów, bloków przedmiotowych lub w postaci odrębnych zajęć.
• Rzetelnie odnotowuje w dzienniku obecności ucznia na lekcjach.
• Nauczyciel danego przedmiotu prowadzi indywidualne rozmowy z rodzicami.
• Każdy nauczyciel kieruje się dobrem ucznia i jest do jego dyspozycji, aby prowadzić z nim rozmowy indywidualne
• Dba o wszechstronny rozwój ucznia (praca z uczniem zdolnym w kółkach zainteresowań i praca wyrównawcza).
• Obowiązkiem każdego nauczyciela jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło.
• Zadaniem każdego nauczyciela jest zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie uczniów na przerwach i właściwy sposób ich spędzania.
• Nauczyciele przestrzegają zasad Szkolnego Systemu Oceniania
• Nauczyciel nie powinien stosować metod zastraszania i stawiania ocen z przedmiotu bezpośrednio za zachowanie ucznia.

Zadania rodziców:
• Rodzice uczestniczą w życiu szkoły, współpracują z wychowawcą, nauczycielami, Radą Rodziców, dyrekcją.
• Zapoznają się i opiniują plany pracy wychowawczej szkoły.
• Świadomie współpracują ze szkołą, zgodnie z jej założeniami wychowawczymi.
• Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach klasowych i szkolnych, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.
• Zobowiązuje się rodziców do zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia w szkole.
• Rodzic utrzymuje stały kontakt z wychowawcą (problemy dydaktyczne, wychowawcze, społeczne).
• Rodzice powinni dbać o odpowiedni strój , wygląd i podstawowe potrzeby dziecka.
• Propozycje współpracy rodziców ze szkołą, to udział w:
- wycieczkach, imprezach kulturalnych, itp.,
- działaniach gospodarczych, np. remonty,
- współorganizacja imprez klasowych i szkolnych.

Zadania pracowników niepedagogicznych szkoły:

• Obowiązkiem każdego pracownika szkoły jest każdorazowe reagowanie na sposób zachowania uczniów i poinformowanie o tym wychowawcy.
• Każdy pracownik powinien być przykładem dla dzieci i młodzieży

SPOSOBY ODDZIAŁYWANIA W RÓŻNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH

W sytuacjach pozytywnych zachowań ucznia stosuje się:
Pochwały:
- ustne lub pisemne,
- wychowawcy, dyrektora w obecności klasy, szkoły, rodziców,
- wpis do Kroniki ZSPiG w Działoszynie
Nagrody:
- książkowe,
- rzeczowe,
- dyplomy, listy pochwalne, podziękowania.
W sytuacjach negatywnych wymagających interwencji nauczyciela uczeń ponosi kary, które zawarte są w Statucie ZSPiG w Działoszynie.
Istnieje możliwość odwołania się od kary udzielonej uczniowi zgodnie z ustaleniami zawartymi w Statucie ZSPiG w Działoszynie.
Szkoła ma obowiązek informowania ustnie lub pisemnie rodziców o udzielonej wobec ucznia karze.

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

Absolwent powinien:
• rozpoznawać wartości i dokonywać ich wyboru,
• posiadać wiedzę dla dalszego kształcenia,
• sprawnie posługiwać się językiem ojczystym i językiem obcym,
• samodzielnie korzystać z nośników informacji,
• być odpowiedzialny za siebie i innych, wrażliwy na cierpienia i krzywdy, przeciwstawiać się agresji i przemocy,
• być patriotą – mieć świadomość przynależności do rodziny, środowiska, kręgu kulturowego, ojczyzny,
• być tolerancyjny – szanować mniejszości etniczne, religijne i kulturowe,
• dbać o zdrowie, sprawność psychiczną i fizyczną,
• rozpoznać i przeciwstawić się uzależnieniom (także medialnym i komputerowym),
• być świadomym niebezpieczeństw wynikających z przynależności do sekt i subkultur młodzieżowych.

EWALUACJA
Na każdym etapie realizacji programu wychowawczego należy szukać odpowiedzi na pytanie czy i jak podjęte działania wpłynęły na uczniów, ich wiedzę, umiejętności i postawy. Czy osiągamy założone cele.
Odpowiedzi na te pytania, nie są łatwe, bowiem pamiętać należy, że postawy człowieka kształtują się przez całe życie, a w okresie dojrzewania na postawy młodzieży wpływa wiele czynników.
Przynajmniej częściowej odpowiedzi na te pytania dostarczyć może:
• analiza arkuszy obserwacji poszczególnych uczniów i klas,
• analiza wyników ankiet przeprowadzanych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących różnych zagadnień wychowawczych, poglądów uczniów,
• udział uczniów w różnego rodzaju imprezach na terenie szkoły i poza nią,
• własna inicjatywa uczniów i podejmowanie działań,
• analiza trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań zaradczych i postępów w tym zakresie,
• analiza wytworów pracy uczniów,
• działalność samorządowa na terenie klasy, szkoły i poza nią,
• rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
• analiza kwestionariuszy do samooceny uczniów
• podsumowania udziału uczniów w konkursach, turniejach itp.
• obserwacja zachowań w różnych sytuacjach typowych i nowych.

Nazwa dokumentu: Program wychowawczy
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Drewniacka
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bukowiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Drewniacka
Data wytworzenia informacji: 2008-01-11 12:07:32
Data udostępnienia informacji: 2008-01-11 12:07:32
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-11 12:36:44

Wersja do wydruku...

corner   corner