logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ANEKS
DO REGULAMINU PRACY
BOGATYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 
Kierując się potrzebą dostosowania Regulaminu Pracy do wymagań prawnych Dyrekcja Bogatyńskiego Ośrodka Kultury postanawia dokonać w w/w dokumencie następujących zmian:
 
1) w rozdziale II, §8, w pkt 1 dodaje się zdanie:
Okres rozliczeniowy wynosi 4 miesiące.
 
2) w rozdziale II do § 8 dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu:
Pora nocna obejmuje pracę w godzinach między 22.00 a 6.00. Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę przepracowaną w tym systemie.
 
3) w rozdziale IV do §13 dodaje się pkt 1 o następującej treści:
Wynagrodzenie gotówkowe wypłacane jest w kasie BOK. W pozostałych przypadkach wypłata wynagrodzenia dokonywana jest przelewem na konto bankowe pracownika, po wyrażeniu przez niego zgody na piśmie.
 
4) do § 24 w rozdziale VI dodaje się następujące zdanie:
Jeżeli z powodu nieobecności pracownika nie może być on wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 23 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.
 
5) zmienia się treść §25 w rozdziale VI:
Karę stosuje Dyrektor BOK i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. W zawiadomieniu wskazuje rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informuje go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.
 
6) w rozdziale VI z §26 skreśla się zwrot:
„w porozumieniu ze związkami zawodowymi"
 
7) w rozdziale VI z §28 skreśla się zwrot:
„z własnej inicjatywy, bądź na wniosek związków zawodowych"
 
8) zmienia się treść §30 w rozdziale VII:
1. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
2. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
 
9) zmienia się treść §31 w rozdziale VII:
1. Wymiar urlopu wynosi:
a) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
b) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.
3. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
4. Okres pracy, od którego zależy wymiar urlopu ustala się na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
 
10) w rozdziale VII w §32 zwrot „10 kolejnych dni kalendarzowych" zastępuje się zwrotem „14 kolejnych dni kalendarzowych".
 
11) Aneks wchodzi w życie z dniem 01.01.2004 r.

Nazwa dokumentu: Aneks 2
Podmiot udostępniający: Bogatyński Ośrodek Kultury
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Izydorczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Stachyra
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Izydorczyk
Data wytworzenia informacji: 2004-01-02 00:00:05
Data udostępnienia informacji: 2004-01-02 00:00:05
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-22 08:29:15

Wersja do wydruku...

corner   corner