logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


ANEKS
DO REGULAMINU PRACY
BOGATYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 
Kierując się potrzebą dostosowania Regulaminu Pracy do wymagań prawnych Dyrekcja Bogatyńskiego Ośrodka Kultury postanawia dokonać w w/w dokumencie następujących zmian:
 
1) w rozdziale II, §8, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Obowiązkowy czas pracy dla wszystkich pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi wynosi nie więcej niż 8 godz. na dobę i przeciętnie 40 godz. w pięciodniowym tygodniu pracy.
 
2) w rozdziale IV zostaje dodany pkt 2 o następującej treści:
Dyrektor BOK może w uzasadnionych przypadkach zmienić dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę na inny niż podany w pkt 1.
 
3) w rozdziale VII dodaje się §31a w brzmieniu:
Jeżeli pracownik wykonuje dozwoloną pracę w niedzielę i święta, urlopu udziela się w dni kalendarzowe, które zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy są dla niego dniami pracy.
 
4) zmienia się treść §32 zawartego w rozdziale VII Regulaminu:
zwrot „10 kolejnych dni kalendarzowych" na zwrot „14 kolejnych dni kalendarzowych".
 
5) W rozdziale VII zostaje dodany §33a w brzmieniu:
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi na jego żądanie nie więcej niż 4 dni urlopu w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu do godz. 10.00. W/w urlop nie jest objęty planem urlopów.
 
6) Aneks wchodzi w życie z dniem 01.01.2003 r.

Nazwa dokumentu: Aneks 1
Podmiot udostępniający: Bogatyński Ośrodek Kultury
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Izydorczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Stachyra
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Izydorczyk
Data wytworzenia informacji: 2003-01-02 23:57:03
Data udostępnienia informacji: 2003-01-02 23:57:03
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-22 08:26:45

Wersja do wydruku...

corner   corner