logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


REGULAMIN PRACY
BOGATYNSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W BOGATYNI
 
(TEKST JEDNOLITY)
 
Bogatynia 01.01.2004 r.
 
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§1
Regulamin pracy ustala porządek wewnętrzny w zakładzie pracy oraz określa związane z procesem pracy obowiązki pracodawcy i pracownika.
 
§2
Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Bogatyńskim Ośrodku Kultury w Bogatyni.
 
§3
 1. Pracodawcę reprezentuje wobec pracowników Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury i realizuje prawa i obowiązki przypisane postanowieniami regulaminu pracy.
 2. Kierownicy komórek organizacyjnych, działów i wydziałów, w zakresie kompetencji i obowiązków przewidzianych dla tych stanowisk, reprezentują wobec pracowników pracodawcę.
 
§4
 1. Kierownicy komórek organizacyjnych nadzorują przestrzeganie ustaleń regulaminu przez podporządkowanych im pracowników.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem ustaleń regulaminu sprawuje pracodawca.
 
§5
Podstawowymi obowiązkami pracowników Bogatyńskiego Ośrodka Kultury są:
 1. Rzetelne i efektywne wykonywanie obowiązków służbowych.
 2. Przestrzeganie ustalonego w zakładzie czasu pracy i porządku.
 3. Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych.
 4. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów p. poż.
 5. Przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie pomocy podwładnym, a w szczególności pracownikom młodocianym.
 6. Sumienny stosunek do mienia zakładu pracy oraz wszelkich urządzeń i materiałów stanowiących jego własność.
 7. Dążenie do jak najlepszych wyników pracy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie metod i organizacji pracy.
 8. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
 
§6
Instruktorów ds. upowszechniania poszczególnych dziedzin kultury i sztuki obowiązują roczne plany pracy oraz miesięczne informacje wewnętrzne o wykonaniu zadań i roczna sprawozdawczość.
 
§7
Każdy pracownik Bogatyńskiego Ośrodka Kultury powinien wykonywać obowiązki zgodnie z ustalonym zakresem czynności.
 
 
ROZDZIAŁ II
CZAS PRACY
 
§8
 1. Obowiązkowy czas pracy dla wszystkich pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi wynosi nie więcej niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Okres rozliczeniowy wynosi 4 miesiące.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są potwierdzić swoje przybycie do pracy i obecność w pracy poprzez podpisanie listy obecności.
 3. Instruktorzy godzinowi potwierdzają swoją obecność w pracy poprzez zapis odbytych zajęć w dzienniku zajęć.
 4. Pracownicy w razie konieczności wyjścia w czasie pracy (dla załatwienia spraw urzędowych lub osobistych) powinni wpisać do książki ewidencji obecności cel i godzinę wyjścia oraz godzinę powrotu do pracy.
 5. Pora nocna obejmuje pracę w godzinach miedzy 22.00 a 6.00. Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę przepracowaną w tym systemie.
 
§9
Zmiany godzin pracy reguluje (w ramach obowiązujących norm) dyrektor instytucji. Pracowników merytorycznych można zatrudnić w niedzielę i święta do trzech razy w miesiącu. Za każdą przepracowaną niedzielę (święto) otrzymują oni wolny dzień, który powinni wykorzystać w ciągu następnego tygodnia po przepracowanej niedzieli (święcie). Dni wolne można komasować i wybierać łącznie z urlopem.
 
 
ROZDZIAŁ III
TRYB POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA CZASU PRACY
 
§10
O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych pracownik powinien uprzedzić zakład pracy.
 
§11
W razie niestawienia się do pracy poza przykładami określonymi w § 10 pracownik jest zobowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub przez pocztę. W takim przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie powyższego terminu jest usprawiedliwione jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.
 
§12
 1. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy przedstawiając zakładowi pracy niezwłocznie przyczyny nieobecności, a na żądanie Dyrektora także odpowiednie dowody.
 2. Nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy usprawiedliwiają przyczyny uniemożliwiające stawienie się do pracy a w szczególności:
a) niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika lub jego izolacji z powodu choroby zakaźnej,
b) usunięcie od pracy na podstawie zaświadczenia lekarza, komisji lekarskiej, inspektora sanitarnego, jeżeli zakład pracy nie zatrudni pracownika przy innej pracy, odpowiedniej do jego stanu zdrowia,
c) leczenie uzdrowiskowe, jeżeli jego okres został uznany zaświadczeniem lekarskim za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
d) choroba członka rodziny pracownika oraz dziecka w wieku do 14 lat wymagająca sprawowania osobistej opieki przez pracownika,
e) okoliczność wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat,
f) konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach nie przekraczających 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli pracownik nie korzystał z miejsca sypialnego.
W razie nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w pkt. a, b, c, d pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecności doręczając zakładowi pracy zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy. Za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy z przyczyn określonych:
1) w pkt od a do e pracownikowi przysługuje zasiłek na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
2) w pkt f pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.
 
 
ROZDZIAŁ IV
WYPŁATA WYNAGRODZENIA
 
§13
 1. Wynagrodzenie za pracę płatne jest miesięcznie z dołu do ostatniego dnia miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wówczas wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
 2. Wynagrodzenie gotówkowe wypłacane jest w kasie BOK. W pozostałych przypadkach wypłata wynagrodzenia dokonywana jest przelewem na konto bankowe pracownika, po wyrażeniu przez niego zgody na piśmie.
 
§14
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa wypłaca się w dniu wypłaty wynagrodzenia.
 
§15
W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem wypłaty wynagrodzeń za czas przepracowany dokonuje się w ciągu trzech dni od jej rozwiązania.
 
§16
Wysokość wynagrodzenia pracowników ustala Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, uwzględniając posiadane kwalifikacje zawodowe oraz rodzaj zajmowanego stanowiska.
 
ROZDZIAŁ V
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 
§17
Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydatności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu pracy mogą być przyznawane następujące nagrody i wyróżnienia:
a) nagroda pieniężna,
b) pochwała pisemna,
c) pochwała publiczna,
d) dyplom uznania.
Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor BOK po zasięgnięciu opinii kierowników wydziałów.
 
§18
Opis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.
 
ROZDZIAŁ VI
KARY REGULAMINOWE
 
§19
Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów BHP i p. poż. stosuje się:
a) karę upomnienia,
b) karę nagany.
 
§20
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP lub p. poż., opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy stosuje się również karę pieniężną.
 
§21
Kara pieniężna za jedno wykroczenie nie może być wyższa od jedno dniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziewiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłat po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 §1 pkt 1-3 Kodeksu pracy.
 
§22
Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na cele socjalne zakładu.
 
§23
Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
 
§24
Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Jeżeli z powodu nieobecności pracownika nie może być on wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 23 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.
 
§25
Karę stosuje Dyrektor BOK i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. W zawiadomieniu wskazuje rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informuje go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.
 
§26
Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury może odstąpić od kary, jeżeli uzna za wystarczające zastosowanie wobec pracownika innych środków oddziaływania wychowawczego. Pracownik może w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O odrzuceniu lub uwzględnieniu sprzeciwu decyduje Dyrektor. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
  
§27
Karę uznaje się za niebyłą, a wzmiankę o niej usuwa się z akt osobowych pracownika, po roku nienagannej pracy.
 
§28
Dyrektor BOK biorąc pod uwagę osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie się pracownika po ukaraniu, może w terminie wcześniejszym uznać karę za niebyłą.
 
ROZDZIAŁ VII
URLOPY WYPOCZYNKOWE
 
§29
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
 
§30
 1. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
 2. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę. Uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
§31
 1. Wymiar urlopu wynosi:
a) 20 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
b) 26 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
 1. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.
 2. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
 3. Okres pracy, od którego zależy wymiar urlopu ustala się na podstawie przepisów Kodeksu pracy. 
§31 a
Jeżeli pracownik wykonuje dozwoloną pracę w niedzielę i święta, urlopu udziela się w dni kalendarzowe, które zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy są dla niego dniami pracy.
 
§32
Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 
§33
Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, po zasięgnięciu opinii kierowników wydziałów, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.
 
§33 a
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi na jego żądanie nie więcej niż 4 dni urlopu w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, do godziny 10.00. Wyżej wymieniony urlop nie jest objęty planem urlopów.
 
§34
Na wniosek pracownicy należy udzielić jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.
 
§35
Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.
 
§36
Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:
a) czasowej niezdolności do pracy na skutek choroby,
b) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
c) powołanie na ćwiczenia wojskowe, albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
d) urlopu macierzyńskiego,
zakład pracy zobowiązany jest przesunąć urlop na termin późniejszy.
 
 
ROZDZIAŁ VIII
URLOPY BEZPŁATNE
 
§37
Na wniosek pracownika motywowany ważnymi przyczynami zakład pracy może udzielić mu urlop bezpłatny, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy.
 
§38
Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.
 
 
ROZDZIAŁ IX
WYKROCZENIA PRACOWNIKA
 
§39
Szczególnie rażącym naruszeniem ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest:
 1. Nierzetelne wykonywanie pracy oraz brak dbałości o materiały, narzędzia i urządzenia a także wykonywanie prac niezwiązanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy.
 2. Nieprzybycie do pracy, spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia.
 3. Stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.
 4. Zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy.
 5. Niewykonywanie poleceń przełożonych.
 6. Niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników oraz osób korzystających z usług Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
 7. Nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz p. poż.
 8. Nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
 
 
ROZDZIAŁ X
WYPOSAŻENIE PRACOWNIKÓW
 
§40
Pracownikom Bogatyńskiego Ośrodka Kultury przysługują środki ochrony osobistej oraz odzież robocza. Tabela norm przydziału w/w środków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 
ROZDZIAŁ XI
PRACE WZBRONIONE KOBIETOM I MŁODOCIANYM
 
§41
Praca kobiet i pracowników młodocianych jest objęta szczególną ochroną. Wykaz prac wzbronionych w/w pracownikom określa załącznik nr 2 i 3.
 
 
ROZDZIAŁ XII
PRZEPISY KOŃCOWE
 
§42
Zakład pracy jest obowiązany w szczególności:
a) zapoznać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
b) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy jak również uzdolnień i kwalifikacji pracownika, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
c) dostarczyć potrzebnych pracownikom do pracy narzędzi i materiałów, wydawanie pracownikom przysługujących na danym stanowisku pracy odzieży roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej.
 
§43
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, przyjmowanie skarg i zażaleń należy do obowiązków i uprawnień Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
 
§44
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy, przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy szczególne.
 
§45
Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury i wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia oraz podania do wiadomości pracowników.
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 - TEBELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO W BOGATYŃSKIM OŚRODKU KULTURY W BOGATYNI
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM
 
ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM

Załączniki do pobrania: 2007-08-31 23:50:19 - Załącznik 1 (43.00 kB)
2007-08-31 23:51:18 - Załącznik 2 (60.00 kB)
2007-08-31 23:52:06 - Załącznik 3 (25.00 kB)

Nazwa dokumentu: Regulamin pracy BOK
Podmiot udostępniający: Bogatyński Ośrodek Kultury
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Izydorczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Stachyra
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Izydorczyk
Data wytworzenia informacji: 2004-01-01 23:32:16
Data udostępnienia informacji: 2004-01-01 23:32:16
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-22 08:27:05

Wersja do wydruku...

corner   corner