logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

BOGATYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W BOGATYNI

 

§ 1

Bogatyński Ośrodek Kultury działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 roku. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 13 , poz. 123, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 41 , poz. 364),
 • statutu Bogatyńskiego Ośrodka Kultury ,
 • innych przepisów dotyczących instytucji upowszechniania kultury.

 

§ 2

Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Bogatyńskiego Ośrodka Kultury , zakres działania komórek organizacyjnych oraz sposób ich współdziałania.

 

§ 3

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 1. Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa , podejmuje decyzje i wydaje polecenia samodzielnie oraz ponosi odpowiedzialność.
 3. Dyrektor zarządza i kieruje Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury przy pomocy:
 • Głównego Księgowego,
 • Kierownika Domu Kultury w Zatoniu,
 • Kierownika do spraw artystycznych organizacji imprez,
 • Kierownika do spraw technicznych organizacji imprez,
 • Pracowników merytorycznych działalności kulturalnej.
 1. Głównego Księgowego , kierownika Domu Kultury w Zatoniu, kierownika do spraw artystycznych organizacji imprez, kierownika do spraw technicznych organizacji imprez oraz pracowników powołuje i odwołuje Dyrektor z własnej inicjatywy.
 2. Zakres obowiązków , uprawnień i odpowiedzialności ustalają dla pracowników ich bezpośredni przełożeni. Jeżeli z zakresu obowiązków wynika odpowiedzialność materialna za powierzony majątek , zmiana osoby powinna być poprzedzona spisem zdawczo – odbiorczym.
 3. W celu określenia komórek i jednostek organizacyjnych Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury wprowadza schemat organizacyjny swoim zarządzeniem , w którym określa nazwy, symbole , ilość etatów i podległości służbowe komórek organizacyjnych oraz ich pracowników.
 4. Schemat organizacyjny musi wynikać z regulaminu organizacyjnego i zapewniać sprawne zarządzanie Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury.
 5. Kierownicy komórek organizacyjnych mogą wnioskować pisemnie i po uzyskaniu zgody bezpośredniego zwierzchnika wyznaczyć osoby o odpowiednich kwalifikacjach do samodzielnego prowadzenia korespondencji w określonych sprawach i zastępowania kierownika w tych sprawach w czasie jego nieobecności.
 6. Kierownicy komórek mają obowiązek ściśle współpracować z kierownikami innych komórek.
 7. Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury wydaje akty normatywne (zarządzenia , regulaminy , decyzje , instrukcje i inne) , stosownie do okoliczności.
 8. Do wykonania czynności prawnych w imieniu Bogatyńskiego Ośrodka Kultury uprawniony jest Dyrektor oraz Główny Księgowy oraz pełnomocnicy w granicach umocowania.
 9. Do podpisywania dokumentów bankowych (czeki , zlecenia , przelewy) upoważnione są osoby , które zostały formalnie zgłoszone i zarejestrowane na karcie wzorów podpisów.
 10. Podpisywanie dokumentów obrotu materiałowego regulują odrębne przepisy oraz ustalenia wewnętrzne Głównego Księgowego.
 11. Polecenia wyjazdu służbowego podpisuje Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury lub osoba przez niego upoważniona.
 12. Zaświadczenia wydawane pracownikom podpisują:
 • w sprawach dotyczących stosunku pracy – Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury lub pracownik prowadzący sprawy pracownicze posiadający upoważnienie Dyrektora,
 • w sprawach księgowo – finansowo – płacowych Główny Księgowy lub osoba przez niego upoważniona,
 • sprawozdania statystyczne – Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury lub osoba upoważniona.

 

§ 4

Zasady działania oraz zadania kierownictwa Bogatyńskiego Ośrodka Kultury:

 1. Kierownictwo Bogatyńskiego Ośrodka Kultury tworzy Dyrektor i Główny Księgowy.
 2. Praca wyżej wymienionych obejmuje swym zakresem cały Bogatyński Ośrodek Kultury.
 3. Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury zastępuje w czasie jego nieobecności Główny Księgowy lub osoba upoważniona przez Dyrektora.
 4. Podstawowymi zadaniami kierownictwa Bogatyńskiego Ośrodka Kultury jest:
 • wyznaczenie zadań poszczególnym komórkom organizacyjnym , nadzór i kontrola przebiegu wykonywanych zadań,
 • opracowywanie planów i sprawozdawczości Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
 • instruktaż podległego personelu stosownie do kompetencji,
 • analiza działalności Bogatyńskiego Ośrodka Kultury pod względem efektywności ekonomicznej oraz realizacji zadań,
 • podejmowanie inicjatyw merytoryczno – organizacyjnych zmierzających do zwiększania efektywności działalności Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
 • występowanie w imieniu Bogatyńskiego Ośrodka Kultury na zewnątrz.
 1. W sprawach przyjmowania osób do pracy , przenoszenia pracowników do innych działów , zaszeregowania i przeszeregowania pracowników , pracowników także rozwiązywania umów o pracę decyzję podejmuje w oparciu o obowiązujący stan prawny Dyrektor samodzielnie lub na wniosek kierowników komórek organizacyjnych.
 2. Nagrody i kary regulaminowe udzielane są przez Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury na wniosek bezpośrednich przełożonych pracowników lub z własnej inicjatywy.

 

§ 5

W celu realizacji zadań statutowych w Bogatyńskim Ośrodku Kultury , tworzy się następujące stanowiska pracy:

 1. pracownicy merytoryczni:
 • dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
 • kierownik Domu Kultury w Zatoniu,
 • kierownik do spraw artystycznych organizacji imprez,
 • kierownik do spraw technicznych organizacji imprez,
 • starszy instruktor ds. fotografii i projektowania graficznego,
 • starszy instruktor ds. teatru,
 • instruktor do spraw muzyki,
 • starszy instruktor do spraw  programowych i integracji
 • plastyk,
 • instruktor do spraw organizacji imprez,
 • operator naprawy i obsługi urządzeń audiowizualnych,
 • starszy instruktor do spraw plastyki,
 • młodszy instruktor do spraw organizacji imprez,
 • operator sprzętu technicznego i audiowizualnego,
 • młodszy instruktor
  1. pracownicy administracji i obsługi
 • główny księgowy,
 • specjalista do spraw księgowych,
 • specjalista do spraw kadrowo-płacowych ,
 • specjalista do spraw organizacyjno-administracyjnych,
 • referent – kasjer biletowy,
 • referent,
 • sprzątaczki,
 • woźny,
 • pracownicy gospodarczy,
 • palacz.

 

§ 6

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 

 1. Dyrektor:
  1. odpowiada za całość działalności programowo – organizacyjnej i administracyjno – finansowej prowadzonej instytucji kultury,
  2. opracowuje kalendarz imprez kulturalnych,
  3. organizuje imprezy Bogatyńskiego Ośrodka Kultury oraz imprezy zlecone przez inne jednostki,
  4. współpracuje z urzędem , zakładami pracy , organizacjami społecznymi oraz instytucjami w sprawach rozwoju kultury na terenie miasta i gminy Bogatynia,
  5. opracowuje pełną dokumentację dotyczącą organizowanych imprez , takie jak regulaminy odpowiedzialność preliminarze wydatków,
  6. dba o prawidłową reklamę imprez organizowanych przez Bogatyński Ośrodek Kultury ,
  7. nadzoruje działalność wszystkich sekcji działających i skupionych przy Bogatyńskim Ośrodku Kultury
  8. ponosi odpowiedzialność za politykę kadrową ,
  9. reprezentuje instytucję kultury na zewnątrz,
  10. nadzoruje przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych,
  11. ponosi odpowiedzialność za swoje czynności przed Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia

 

2. Główny Księgowy:
 

a.   sprawuje pieczę nad obszarem rachunkowości i księgowości finansowej

                  Bogatyńskiego Ośrodka Kultury , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. organizuje i doskonali system wewnętrznej kontroli informacji ekonomicznej

      Bogatyńskiego Ośrodka Kultury

 1. prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 2. kontroluje i nadzoruje prace  inwentaryzacyjne składników majątkowych i zobowiązań oraz końcowe jej rozliczenie.
 3. analizuje gospodarkę finansową Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
 4. dokonuje kontroli wewnętrznej operacji gospodarczych.
 5. sporządza sprawozdania statystyczne,
 6. opracowuje bilans i sprawozdania finansowe,
 7. wnioskuje odnośnie celowości wprowadzania nowych wzorów druków , dokumentacji księgowej oraz elektronicznego przetwarzania danych,
 8. informuje Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury o wszystkich stwierdzonych  nieprawidłowościach , a w szczególności mogących mieć wpływ na efekty ekonomiczno – finansowe.
 9. organizuje i nadzoruje prace podległych działów w sposób zapewniający pełną realizację zadań,

l.   kieruje pracą zespołu rachunkowości.

 

 1. Kierownicy i instruktorzy

realizują wszystkie prace określone zakresem czynności oraz rocznym planem pracy , a także te , które zostały zlecone przez Dyrektora i będące w zgodzie z regulaminem pracy,

 1. kierownik Domu Kultury w Zatoniu
  • odpowiada za całość działalności placówki,
  • opracowuje plan pracy placówki , zawierający całość działalności sekcji artystycznych , realizację imprez kulturalno – oświatowych , koncertów , spektakli , festynów itp.,
  • pomaga w organizacji warsztatu pracy poszczególnych sekcji zainteresowań , działających w placówce.

 

 1. kierownik do spraw artystycznej organizacji imprez
  • odpowiada za całokształt spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem merytorycznym oraz koordynacją i organizacją imprez organizowanych przez BOK,
  • koordynuje świadczenie usług w zakresie udostępniania obiektów kulturalnych BOK klubom, organizacjom kulturalnym , szkołom i innym instytucjom na cele kulturalne, edukacyjne i inne nie związane z działalnością kulturalną ,
  • organizuje masowe imprezy kulturalne w odniesieniu do młodzieży szkolnej,
  • organizuje masowe imprezy kulturalne dla dorosłych na zlecenie,
  • nadzoruje realizację kalendarza imprez kulturalnych ,
  • organizuje imprezy kulturalne zlecone przez inne organizacje i instytucje,
  • prowadzi na bieżąco dokumentację fotograficzną i wideo-filmową imprez odbywających się na terenie miasta i gminy oraz gromadzi materiały archiwalne dokumentujące działalność i historię BOK.
  • prowadzi bieżącą informację kulturalną na terenie miasta i gminy Bogatynia,
  • współpracuje z instytucjami publicznymi z terenu miasta i gminy Bogatynia,
  • organizuje zbiorowe uczestnictwo w gminnych i lokalnych imprezach kulturalnych,
  • organizuje różnorakie imprezy dla dzieci, młodzieży i starszych, w tym imprezy odpłatne,
  • organizuje imprezy z udziałem wykonawców profesjonalnych i animatorów prezentujących różne odmiany sztuki estradowej i scenicznej,
  • nawiązuje kontakty i stałą współpracę z instytucjami i agencjami artystycznymi na terenie województwa i kraju pod kątem poznawania ich aktualnej oferty programowej i wykorzystywania jej przy organizacji imprez.
  • współpracuje w zakresie udziału grup i zespołów amatorskich w imprezach organizowanych przez BOK, a także na zlecenie kontrahentów, np. instytucji, zakładów pracy, placówek kulturalno-oświatowych itp.
  • organizuje szeroko pojętą reklamę imprez artystycznych i estradowych, realizowanych przez BOK z wykorzystaniem środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz różnorodnych form reklamy wizualnej (afisze, plakaty, ulotki, reklamówki).
  • propaguje i upowszechnia działania i twórczość artystyczną adresowaną do elity kulturalnej miasta i gminy Bogatynia.

 

 1. kierownik do spraw technicznej organizacji imprez:
  • planuje, przygotowywuje oraz koordynuje i organizuje imprezy organizowane przez BOK w tym m.in. konkursy, przeglądy, spektakle, konkursy, masowe imprezy kulturalne pod względem technicznym,
  • koordynuje świadczenia usług w zakresie udostępniania obiektów kulturalnych BOK klubom, organizacjom kulturalnym, szkołom i innym instytucjom na cele kulturalne, edukacyjne i inne nie związane z działalnością kulturalną,
  • współpracuje z instytucjami publicznymi z terenu miasta i gminy,
  • współpracuje w organizowaniu zbiorowego uczestnictwa w gminnych i lokalnych imprezach kulturalnych,
  • współpracuje w zakresie udziału grup i zespołów amatorskich w imprezach organizowanych przez BOK, a także na zlecenie kontrahentów, np. instytucji zakładów pracy, placówek kulturalno-oświatowych itp.

 

 1. starszy instruktor ds teatru
  • upowszechnia dorobek tej dziedziny sztuki poprzez organizację spektakli teatralnych , pantomimy , teatrów ulicznych,
  • prowadzi zajęcia z młodzieżą i dziećmi w zakresie realizacji przedstawień teatralnych oraz przygotowywania ich do udziału w przeglądach zespołów teatralnych , konkursach krasomówczych i recytatorskich,
  • organizuje przeglądy szkolnych zespołów teatralnych , kabaretów , eliminacji do konkursów recytatorskich,
  • przygotowywanie kostiumów na potrzeby poszczególnych sztuk teatralnych,
  • gromadzi materiały repertuarowe,
  • współpracuje przy organizacji imprez artystycznych organizowanych przez BOK,
  • współpracuje z placówkami oświatowymi w zakresie przygotowania i realizacji widowisk teatralnych oraz zajęć parateatralnych.

 

 1. starszy instruktor ds. plastyki
  • upowszechnia wiedzę o sztuce poprzez organizację różnego typu wystaw , wernisaży , konkursów plastycznych , plenerów itp.
  • współdziała z instytucjami , zajmującymi się upowszechnianiem dorobku artystów plastyków,
  • współpracuje z profesjonalistami i amatorami , tworzącymi na terenie miasta i gminy w celu realizacji wystaw i udziału w przeglądach ich twórczości,
  • prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą skupioną w sekcji plastycznej,
  • projektuje i realizuje scenografię dla potrzeb imprez artystycznych organizowanych przez BOK,
  • współpracuje przy organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez BOK,
  • prowadzi zajęcia ceramiczne,

 

 1. starszy instruktor ds. fotografii i projektowania graficznego
  • upowszechnia fotografię artystyczną poprzez realizację różnego typu wystaw fotograficznych,
  • organizuje przeglądy fotograficzne,
  • prowadzi zajęcia w sekcji fotograficznej,
  • organizuje plenery fotograficzne z udziałem członków sekcji fotograficznych w różnych instytucjach i szkołach,
  • projektuje i realizuje scenografię na rzecz imprez artystycznych organizowanych przez BOK i Dom Kultury w Zatoniu,

 

 1. starszy instruktor ds. programowych i integracji
  • animuje życie twórcze osób niepełnosprawnych,
  • twórcza aktywizacja dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
  • synchronizuje działalność podległych sekcji artystycznych ,
  • współpracuje z organizacjami społecznymi,
  • realizuje zadania wynikające ze współpracy z placówkami oświatowymi oraz wychowawczymi i opiekuńczymi,
  • nadzór pedagogiczny nad praktykami studenckimi,
  • prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą o charakterze warsztatowym,
  • organizacja i prowadzenie działań w ramach czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w pracowni gipsu i papieru,
  • planowanie i realizacja stanowisk dla dzieci i młodzieży podczas masowych (plenerowych) imprez,
  • koordynowanie zadań wynikających ze współpracy przygranicznej.

 

 1. instruktor ds. muzyki:
  • sprawuje opiekę nad pracownią muzyczną i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie,
  • organizuje koncerty muzyczne grup amatorskich i profesjonalnych,
  • nagłaśnia imprezy organizowane przez BOK,
  • współudział w organizacji imprez kulturalno – rozrywkowych z wykorzystaniem zespołów amatorskich i zawodowych,
  • prowadzi co najmniej 1 zespół zainteresowań lub stałe formy działalności propagującej BOK ,
  • organizuje i prezentuje przeglądy, konkursy zespołów,
  • współpracuje z instytucjami, zakładami pracy, szkołami.
  • prowadzi zajęć muzyczne i  wokalne w grupach i zespołach,
  • udziela pomocy instrukcyjno – metodycznej w dziedzinie muzyki dla szkół i instytucji kultury w mieście i gminie Bogatynia,
  • chroni i kultywuje wartości gminy i regionu poprzez szeroką edukację artystyczną,
  • organizuje pracę amatorskiego ruchu artystycznego obejmująca bieżącą działalność zespołów (próby, zajęcia), przeglądy, konkursy, festiwale, warsztaty, pokazy, itp. ,
  • popularyzuje i promuje twórczość amatorską i profesjonalną, ze szczególnym uwzględnieniem promocji twórczości lokalnej.

 

 1. instruktor ds. organizacji imprez:
  • organizuje i realizuje imprezy artystyczne BOK    organizuje widownię na imprezy odpłatne,
  • kompletuje dokumentację związaną z organizacją różnego rodzaju przeglądów i konkursów, koncertów , festynów , przeglądów i festiwali.
  • reklamuje i organizuje seans w kinie KADR ze szczególnym uwzględnieniem propozycji dla szkół i przedszkoli,
  • przygotowuje zlecenia na wynajem kopii filmowych,
  • nadzoruje odbiór i wysyłkę kopii filmowych,
  • administruje strona internetową BOK.

 

 1. młodszy instruktor ds. organizacji imprez:
  • zajmuje się współorganizacją i realizacją imprez artystycznych BOK,
  • reklamuje imprezy kulturalne w instytucjach, placówkach oświatowych poprzez roznoszenie plakatów, ulotek itp.,
  • aktualizuje propozycje kinowe kina KADR na terenie obiektu BOK,
  • kolportuje informacje o repertuarze kina KADR na terenie miasta Bogatynia,
  • opracowuje sprawozdania z przeprowadzonych imprez organizowanych przez BOK,
  • opracowuje projekty pism przewodnich i sponsorskich do potencjalnych sponsorów imprez artystycznych,
  • przygotowuje projekty do aplikacji z funduszy zewnętrznych i unijnych finansujących działania kulturalne.

 

 1. młodszy instruktor:
  • organizuje i realizuje działania w świetlicy Domu Kultury w Zatoniu,
  • współorganizuje imprezy kulturalne organizowane przez Dom Kultury w Zatoniu,
  • współdziała z placówkami oświatowymi w celu organizacji imprez kulturalnych,
  • współpracuje z organizacjami społecznymi przy organizacji imprez okolicznościowych, spotkań itp.

 

 • operator naprawy i obsługi urządzeń audiowizualnych:
  • zajmuje się emisją wynajętych od dystrybutorów kopii filmowych zgodnie z ustalonym repertuarem,
  • przygotowywanie kopii filmowych do wysyłki,
  • obsługa klimatyzacji podczas seansów filmowych.

 

 1. plastyk,
  • przygotowuje afisze i  banery seansów kinowych i imprez organizowanych przez BOK ,

 

 • operator sprzętu technicznego i audiowizualnego:
  • obsługa sprzętu audio podczas imprez kulturalnych organizowanych przez BOK oraz wynajmu Sali Widowiskowej,
  • obsługa techniczna imprez kulturalnych organizowanych przez BOK oraz podczas wynajmu Sali Widowiskowej,
  • dokonywanie bieżących przeglądów oraz konserwacji sprzętu audiowizualnego i technicznego,
  • obsługa sprzętu audiowizualnego i technicznego podczas wynajmu na imprezy organizowane przez inne podmioty.

 

 1. Pracownicy administracji i obsługi.
  1. specjalista do spraw księgowych
   • kontroluje całość spraw związanych z ewidencją finansowo – księgową instytucji,
   • rejestruje dokumenty finansowo – księgowe,
   • ewidencjonuje operacje gospodarcze poprzez księgowanie dowodów księgowych,
   • sprawuje zgodnie z upoważnieniem kontrolę formalno – rachunkową dokumentów księgowych.
   •  
 2. referent:
  • dokonują kontroli formalno – rachunkowej dokumentów operacji gospodarczych,
  • prowadzą dokumentację kasową , druków ścisłego zarachowania , biletów ,
  • prowadzą rejestry operacji gospodarczych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i obowiązującymi przepisami,
  • prowadzą dokumentację i ewidencję składników majątkowych Bogatyńskiego Ośrodka Kultury ,
  • organizują i przeprowadzają przetargi zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
  • realizują zapotrzebowania poszczególnych komórek organizacyjnych i sekcji zgodnie z przyjętym planem wydatków,

 

 1. specjalista do spraw kadrowo - płacowych
  • prowadzi sprawy kadrowo –płacowe pracowników Bogatyńskiego Ośrodka Kultury ściśle współpracując z Dyrektorem i Głównym Księgowym,
  • prowadzi akta osobowe pracowników zgodnie z przepisami prawa,
  • prowadzi dokumentację Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i realizuje decyzje komisji socjalnych i Dyrektora w tym zakresie,

 

 1. specjalista do spraw organizacyjno – administracyjnych:

 

 • kierowanie pracą administracyjno – organizacyjną sekretariatu,
 • przygotowywanie planów, szkiców, materiałów do wystąpień na spotkaniach i naradach,
 • kontrolowanie wykonania poleceń Dyrektora BOK i ich egzekwowanie,
 • zbieranie materiałów z komórek organizacyjnych i przedstawianie Dyrektorowi do podpisu lub podjęcia decyzji,
 • prowadzenie ewidencji zarządzeń Dyrektora BOK, indywidualnych pełnomocnictw i upoważnień,
 • prowadzenie dokumentacji kontrolnej SANEPID, PPOŻ, ewidencji kontroli zewnętrznych,
 • prowadzenie i aktualizowanie danych w biuletynie informacji publicznej (BIP) na stronie internetowej BOK,
 • znajomość struktury organizacyjnej i komórek organizacyjnych BOK,
 • znajomość przepisów normujących obieg dokumentów, spraw organizacyjnych, podróży służbowych,
 • ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej (listów, poczty elektronicznej i faxów) w dzienniku korespondencyjnym,
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych imprez kulturalnych  z realizacji Planu Działalności i innych zleconych objętych zakresem działalności merytorycznej BOK,
 • opracowywanie korespondencji w zakresie spraw zleconych przez Dyrektora

 

     e.  referent - kasjer biletowy:

 • prowadzi sprzedaż biletów na seanse kinowe,
 • prowadzi ewidencję sprzedaży biletów wg tytułów filmowych,
 • prowadzi ewidencję biletów pobranych i sprzedanych,
 • ewidencjonuje sprzedaż biletów wstępu przy użyciu kasy fiskalnej,

 

 

 1. pracownik gospodarczy BOK:
  • porządkuje teren wokół budynku BOK,
  • dba o trawnik w okresie letnim,
  • odśnieża teren wokół budynku w okresie zimowym,
  • usuwa drobne usterki w budynku BOK,
  • wywiesza banery reklamowe na budynku,
  • pomaga przy montażu i demontażu sceny na imprezach plenerowych organizowanych przez BOK.

 

 

 1. pracownik gospodarczy Domu Kultury w Zatoniu:
  • porządkuje teren wokół budynku Domu Kultury w Zatoniu w tym koszenie trawy w okresie letnim, odśnieżanie w okresie zimowym,
  • przycinanie drzew rosnących na terenie przyległym do budynku Domu Kultury w Zatoniu,
  • usuwa drobne usterki w budynku Domu Kultury w Zatoniu,
  • wykonuje doraźne prace remontowe polecone przez kierownika Domu Kultury w Zatoniu.

 

 

 1. referent:
  • prowadzenie kalendarza spotkań, organizowanych imprez i wynajmów pomieszczeń BOK,
  • znajomość struktury indywidualnego czasu pracy Dyrektora BOK,
  • zarządzanie czasem Dyrektora BOK,
  • prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora,
  • organizowanie i planowanie czasu pracy Dyrektora BOK,
  • ochranianie czasu pracy Dyrektora BOK,
  • prowadzenie dokumentacji służbowej,
  • redagowanie i przepisywanie pism,
  • udzielanie informacji petentom,
  • prowadzenie ewidencji wydawania znaczków pocztowych , przygotowywanie korespondencji do wysłania oraz prowadzenie książki nadawczej do potrzeb rozliczania zakupionych znaczków i wysłanej korespondencji,
  • odbiór i przekazywanie korespondencji w/do Biura Obsługi Interesanta przy Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia,
  • prowadzenie terminarza imprez kulturalnych organizowanych przez BOK,
  • sporządzanie umów i prowadzenie rejestrów umów dotyczących wynajmu, dzierżawy sprzętu i innych umów zleconych przez Dyrektora BOK,
  • realizacja złożonych zamówień zleconych przez Dyrektora BOK,
  • obsługa centrali telefonicznej BOK,
  • prowadzenie sekretariatu, a w szczególności:

- przyjmowanie telefonów, faxów,

- zakup artykułów papierniczych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w uzgodnieniu z Dyrektorem,

- prenumerata czasopism,

- zamawianie ogłoszeń reklamowych,

   i.   pozostali pracownicy administracji i obsługi:

 • sumiennie wykonują zadania wynikające z zakresu czynności na swoim stanowisku pracy,
 • rzetelnie realizują polecenia wydawane przez przełożonych,
 • przestrzegają obowiązującego w Bogatyńskim Ośrodku Kultury regulaminu pracy i ustalonego porządku i czasu pracy,
 • przestrzegają przepisów oraz zasad bezpieczeństwa , higieny pracy , a także przepisów przeciwpożarowych,
 • dbałość o mienie powierzone do użytkowania.

 

 

§ 7

 1. Główny Księgowy, kierownik Domu Kultury w Zatoniu , kierownik do spraw artystycznych organizacji imprez, kierownik do spraw technicznych organizacji imprez, pracownicy merytoryczni działają w granicach pełnomocnictw udzielonych im przez Dyrektora, ponoszą prawną i służbową odpowiedzialność za realizację powierzonych im zadań.
 2. Wszystkie komórki organizacyjne BOK oraz pracownicy wykonują prace

      planistyczne, sprawozdawcze oraz działają zgodnie z zakresem ich obowiązków  oraz

      kompetencji.

 

TRYB PRACY BOGATYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

 

§ 8

 1. Bogatyński Ośrodek Kultury otwarty jest w godzinach od 8,00 do 21,00. czas pracy poszczególnych pracowników i godziny działania sekcji ustala Dyrektor.
 2. Fakt spóźnienia pracownika do pracy wymaga osobistego wyjaśnienia przyczyny spóźnienia bezpośredniemu przełożonemu.
 3. Załatwiania w godzinach pracy spraw innych niż służbowe dopuszczalne jest wyłącznie w granicach i na zasadach określonych w kodeksie pracy i przepisach szczególnych.

 

§ 9

Pracownik, który w godzinach służbowych przebywa poza stanowiskiem pracy zobowiązany jest poinformować współpracownika o miejscu swego pobytu i czasie powrotu. W przypadku, gdy jest w danym pomieszczeniu sam, obowiązany jest zamieścić na drzwiach pokoju informację kto go zastępuje.

 

 

§ 10

Wyjazdy pracowników w sprawach służbowych poza miejsce stałej pracy mogą odbywać się na podstawie poleceń wyjazdu służbowego, wydanych przez Dyrektora lub upoważnionego pracownika.

 

 

§ 11

 1. Urlopy pracowników udzielane są w terminie ustalonym przez Dyrektora po porozumieniu z pracownikiem. Urlopów udziela Dyrektor oraz upoważnieni przez niego pracownicy.
 2. Terminy urlopów ustalane są, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego funkcjonowania Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
 3. Przesunięcie terminu urlopu lub odwołanie z urlopu może nastąpić z ważnych powodów określonych w kodeksie pracy.
 4. Urlop który nie został wykorzystany w ustalonym terminie powinien być wykorzystany najpóźniej do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego.
 5. Rozpoczynając urlop pracownik powinien w miarę możliwości podać miejsce pobytu na urlopie.
 6. Przed rozpoczęciem urlopu pracownik powinien załatwić wszystkie terminowe sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, przekazuje je do załatwienia zastępującemu go pracownikowi.

 

§ 12

Wobec pracowników nie przestrzegających zasad dyscypliny pracy mogą być stosowane kary porządkowe i dyscyplinarne.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 13

 1. Do podstawowych obowiązków pracowników Bogatyńskiego Ośrodka Kultury należy:
 • rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,
 • przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
 • poddawanie się okresowym badaniom oraz szkoleniom,
 • przejawianie inicjatywy na rzecz efektywności pracy i wdrażania nowoczesnych form i metod pracy,
 • zapobieganie sprzeniewierzeniu i kradzieży, sumienny stosunek do mienia oraz wszystkich urządzeń stanowiących własność BOK,
 1. Wszystkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzone wyłącznie w trybie zarządzenia Dyrektora BOK w formie aneksu do regulaminu.

 

§ 14

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie po upływie 14 dni od dnia podania regulaminu do wiadomości pracowników.
 2. Regulamin podano do wiadomości w dniu 13.03.2009r.

   Dyrektor

  Marta Cholewińska

                                                                                                      

       

Załączniki do pobrania: 2014-04-08 14:38:35 - Schemat organizacyjny BOK (26.06 kB)

Nazwa dokumentu: Regulamin organizacyjny
Podmiot udostępniający: Bogatyński Ośrodek Kultury
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Izydorczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Mazowiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Izydorczyk
Data wytworzenia informacji: 2007-08-31 17:51:49
Data udostępnienia informacji: 2007-08-31 17:51:49
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-11 09:57:33

Wersja do wydruku...

corner   corner