logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

 Uchwała Nr XXXIV/301/06

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 11 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogatynia

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 tekst jednolity), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy i Miasta uchwala:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogatynia

 

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

 § 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogatynia, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogatynia.

 

§ 2

Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Bogatynia.

 

§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 tekst jednolity);

2) nieruchomości - należy przez to rozumieć, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale związane z gruntem lub część takich budynków

3) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości oraz osoby władające nieruchomością na podstawie innego tytułu prawnego zobowiązane do realizowania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku

4) Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: GPGO) – należy przez to rozumieć Gminny Plan Gospodarki Odpadami wprowadzony uchwałą nr XXIX/245/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Bogatynia na lata 2005 – 2012 oraz Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Bogatynia na lata 2005 – 2012;

5) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO ) - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) i ogłoszony w Monitorze Polskim z dnia 28 lutego 2003 r. (M.P. Nr 11, poz. 159);

6) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

7) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO;

8) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

9) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;

10) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;

11) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;

12) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

13) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

14) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

15) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zdefiniowane w ustawie 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 tekst jednolity);

16) punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) - należy przez to rozumieć, zlokalizowane w miastach lub na osiedlach o zabudowie wielorodzinnej, specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone pomieszczenia lub wolno stojące obiekty, czynne codziennie lub co kilka dni, w określonych godzinach, w których mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady kuchenne i zielone oraz opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, a także odpady niebezpieczne i w ustalonych harmonogramem terminach, wielkogabarytowe;

17) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez burmistrza, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

18) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania
i użytkowania;

19) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.).

20) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie
w rozumieniu ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207 poz. 1762 z późn. zm.);

21) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne
z rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.).

 ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 § 4

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w dostosowaną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów;

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 tekst jednolity), wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;

3) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

4) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojowicy;

5) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu;

6) usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;

7) usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno - higienicznego;

8) usuwanie zanieczyszczeń z  powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;

9) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu ogrodów jordanowskich, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób fizycznych i prawnych;

10) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń, mieszczących urządzenia na odpady;

11) uprzątanie błota , śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń – w miarę potrzeby;  uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;

12) uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej;

13) usuwanie zalegającego na dachach śniegu, nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;

14) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;

15) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;

16) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia i zaśmiecenia;

17) utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie tzw. czarnego ugoru;

18) utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich planami urządzania;

19) utrzymywanie rowów odwadniających przy drogach i torach w stanie drożności i wykoszenia;

20) utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym i wolnym od zanieczyszczeń;

21) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie drożności;

22) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, itp.;

23) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;

24) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek  materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;

25) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991z późn. zm.), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;

26) stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie 25;

27) coroczną wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych;

28) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;

29) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich;

30) selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);

31) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów VIII i IX niniejszego Regulaminu;

32) zgłaszanie do urzędu miasta i gminy faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia  podejrzanego o wściekliznę;

33) spalenie, w przypadku podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w wyniku decyzji podjętej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt b, ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94).

 

§ 5

Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi z tym, że postój samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t. ciągników siodłowych, ciągników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i naczep możliwy jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;

2) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych;

3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

4) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców;

5) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;

6) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;

7) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

8) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

9) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;

10) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

11) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

12) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;

13) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60);

14) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ III

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami

i warsztatami naprawczymi

 

§ 6

Mycie  i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi,  jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 7

Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych , po uprzednim przejściu przez separator związków ropopochodnych i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do ziemi lub wód powierzchniowych jest zabronione.

§ 8

Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ IV

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 9

Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad:

a) pojemniki na odpady niesegregowane  dostarczane są właścicielowi nieruchomości odpłatnie przez podmiot uprawniony;

b) worki na odpady opakowaniowe wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne są właścicielom nieruchomości dostarczane przez podmiot uprawniony, nieodpłatnie;

2) dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych;

§ 10

Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a) kosze uliczne o pojemności od 40 do 70 I;

b) pojemniki na odpady o pojemności 110 I  -   1100 I;

c) worki o pojemności 60 l  -  110 l;

d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury, wielomateriałowych o pojemności od 110 I do 2500 I;

e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane o pojemności  7 m3;

 

§ 11

1. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej wskaźniki określone w GPGO.

2. Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki, nieodpłatnie udostępnione przez podmiot uprawniony,

z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych;

§ 12

Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

a) odpady opakowaniowe wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne:

- na wsi składane są do worków, odrębnych na opakowania (koloru czarnego) i odrębnych na odpady niebezpieczne (koloru czerwonego), dostarczonych przez podmiot uprawniony przekazywane mu zgodnie z harmonogramem; odpady niebezpieczne muszą być zbierane do worków w oryginalnych opakowaniach transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem;

- w mieście - w zabudowie jednorodzinnej składane są do worków, odrębnych na opakowania i odrębnych na odpady niebezpieczne, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu zgodnie z harmonogramem; w zabudowie wielorodzinnej składane są do worków, odrębnych na opakowania i odrębnych na odpady niebezpieczne, dostarczonych przez podmiot uprawniony przekazywane  na bieżąco do punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów lub do odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył; mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą także zwrócić je bezpłatnie do aptek, a zużyte baterie do sklepów, które dysponują odpowiednimi pojemnikami;

b) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać je na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony; mogą także być oddane do PDGO;

c) odpady budowlane są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane.

 

§ 13

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:

1) gmina lub prowadzący handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani ustawić w miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę, które niezależnie od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, papieru, tektury, tekstyliów i metali, uzupełniają gminny system selektywnej zbiórki odpadów;pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, mają pojemność od 110 l do 2500 l i kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone, a więc:

- zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe;

- biały: przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne;

- niebieski: przeznaczony na papier i tekturę opakowaniowe i nieopakowaniowe;

- żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych;

- czerwony: przeznaczony na opakowania z blachy stalowej i aluminiowej oraz metale;

- czarny: przeznaczony na opakowania wielomateriałowe;

2) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

- odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 250 m;

- na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

- na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m;

- wielkość koszy ulicznych została określona w § 5 pkt. 3;

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących  w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy - liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie;

 

§ 14

1) Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia;

4) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;

5) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; usługi w tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony;

6) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej;

7) wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej;

8) zasady rozmieszczania koszy ulicznych określa § 6 pkt 2 niniejszego Regulaminu.

§ 15

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybucho- wych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek    farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;

2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;

3) do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:

- opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,

- kalkę techniczną,

- prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;

4) do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:

- ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

- lustra,

- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,

- szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),

- szyby samochodowe;

5) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:

- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,

- opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,

- opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych;

6) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

 

ROZDZIAŁ V

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 16

1) Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych;

2) właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu umożliwienia przygotowania treści umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości lub, gdy stan faktyczny różni się od niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach i ich przyczynie;

3) właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub instytucję zobowiązani są do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umożliwiających, zgodne z zasadami podanymi w § 5 ust 4 niniejszego Regulaminu, obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowanie treści umowy;

4) właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do podpisania w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu, z podmiotem uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej;

 

§ 17

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ustala się:

1) dla odpadów opakowaniowych wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami:

- na obszarach wiejskich w cyklu dwumiesięcznym

- w miastach w zabudowie jednorodzinnej w cyklu miesięcznym, a w zabudowie wielorodzinnej na bieżąco w lokalnych punktach odbioru selektywnego lub jak
w zabudowie jednorodzinnej;  właściciele nieruchomości mają obowiązek, przed umieszczeniem opakowań w worku, pojemniku , umyć je tak, by nie pozostały na nich resztki zawartości;

2) dla odpadów niebezpiecznych:

- na obszarach wiejskich odbierane są od mieszkańców w cyklu dwumiesięcznym,

- w miastach w zabudowie jednorodzinnej w cyklu miesięcznym, w zabudowie wielorodzinnej na bieżąco w punktach dobrowolnego gromadzenia odpadów lub jak w zabudowie jednorodzinnej;

3) dla odpadów wielkogabarytowych:

- od mieszkańców wsi w cyklu miesięcznym,

- w miastach w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w cyklu dwutygodniowym;

4) odpady budowlane będą odbierane na indywidualne zgłoszenie;

5) dla odpadów nieselekcjonowanych:

- na obszarach wiejskich w cyklu dwutygodniowym,

- w miastach w zabudowie jednorodzinnej w cyklu tygodniowym; w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w tygodniu.

 

§ 18

Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustala się:

1) w mieście  - raz w tygodniu;

2) na obszarach wiejskich - raz na dwa tygodnie;

3) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;

4) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co dwa tygodnie;

5) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani  opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu;

6) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami  są zobowiązani usuwać odpady codziennie;

7) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

 

§ 19

1) Odpady komunalne, segregowane i niesegregowane, są odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym z uprawnionym przedsiębiorcą uwzględniając ustalenia niniejszego regulaminu;

2) właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej lub przekazywane do PDGO;

4) odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania z nieruchomości, lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej;

5) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 36 godzin od złożenia;

6) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;

7) do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych; pojazdy, o których mowa wyżej, winny być myte codziennie;

8) do odbierania odpadów budowlanych można używać samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;

9) do odbierania odpadów opakowaniowych wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych należy używać samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposażonych, tak aby ich transport nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;

10) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;

11) podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

12) podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne.

 

ROZDZIAŁ VI

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacjidopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilościodpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 20

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,

3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości:

         w mieście:  

            -  115 kg/osobę/rok w roku 2010,

             -  76 kg/osobę/rok w roku 2013,

             -  53 kg/osobę/rok w roku 2020,

         na wsi:

             -  38 kg/osobę/rok w roku 2010,

             - 25 kg/osobę/rok w roku 2013,

             - 18 kg/osobę/rok w roku 2020.

Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.

 

§ 21

Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez jedną osobę i poddać odzyskowi oraz recyklingowi co najmniej następujące ilości odpadów:

1. kuchennych ulegających biodegradacji:

     -  w miastach w roku 2006 - 5 kg, w 2007 - 15 kg, w 2008 - 30 kg, w 2009- 45 kg, w 2010 - 60 kg,

       -   na wsi  w roku 2006 - 2 kg, w 2007 - 4 kg, w 2008 - 7kg, w 2009 -10 kg,  w 2010 - 13 kg;

2. opakowań z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami:

      -  w mieście w roku 2006 - 59 kg, w roku 2007 -108 kg,

      -  na wsi w roku 2006 - 23 kg, w roku 2007 - 36 kg;

3. odpadów wielkogabarytowych:

     -  w mieście w roku 2006 - 6 kg, w roku 2007 - 8 kg, w roku 2008 - 10 kg, w roku 2009 -12 kg, w roku 2010 -15 kg, w roku 2011 ­17 kg, w roku 2012 - 19 kg, w roku 2013 - 20 kg, w roku 2014­-21 kg,

     -   na wsi  w roku 2006 - 4 kg, w roku 2007 - 5 kg, w roku 2008 - 6 kg, w roku 2009 - 8 kg, w roku 2010 - 10 kg, w roku 2011 - 11 kg, w roku 2012 - 12 kg, w roku 2013 - 13 kg, w roku 2014 - 14 kg;

4. odpadów budowlanych:

     -  w mieście w roku 2006 - 9 kg, w roku 2007 - 14 kg, w roku 2008 - 20 kg,  w roku 2009 - 26 kg, w roku 2010 - 32 kg, w roku 2011- 39 kg, w roku 2012 - 46 kg, w roku 2013 - 54 kg, w roku 2014­62 kg;

     -   na wsi w roku 2006 - 9 kg, w roku 2007 - 14 kg, w roku 2008 ­20 kg, w roku 2009 - 26 kg, w roku 2010 - 32 kg, w roku 2011 ­39 kg, w roku 2012 - 46 kg, w roku 2013 - 54 kg, w roku 2014­62 kg;

5. odpadów niebezpiecznych:

      -  w mieście w roku 2006 - 0,45 kg, w roku 2007 - 0,70 kg, w roku 2008 -0,95 kg, w roku 2009 - 1,2 kg, w roku 2010- 1,5 kg;

        -   na wsi w roku 2006 - 0,3 kg, w roku 2007 - 0,8 kg, w roku 2008 -1,3 kg, w roku 2009 -1,8 kg, w roku 2010 - 2,4 kg;

 

ROZDZIAŁ VII

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

 

§ 22

1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podlegają unieszkodliwianiu w następujących instalacjach lub są przekazywane następującym podmiotom do odzysku lub recyklingu.

2. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych należy odtransportować do najbliżej położonych stacji zlewnych zorganizowanych na oczyszczalniach ścieków komunalnych na terenie gminy Bogatynia.

3. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:

- papieru i tektury nieopakowaniowych,

- opakowań z papieru i tektury,

- opakowań wielomateriałowych,

- tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,

- opakowań z tworzyw sztucznych,

- tekstyliów,

- szkła nieopakowaniowego,

- opakowań ze szkła,

- metali,

- opakowań z blachy stalowej,

- opakowań z aluminium,

- odpadów mineralnych,

- wielkogabarytowych, np. mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- budowlanych z remontów mieszkań i budynków,

- niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, resztek farb i lakierów, opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach.

4. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.

 

§ 23

Na terenie gminy dopuszcza się:

1) kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby;

2) spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami do tego przewidzianymi o ile nie narusza to odrębnych przepisów.

 

ROZDZIAŁ VIII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 24

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane wyprowadzać je wyłącznie pod swoją opieką bądź opieką osoby zdolnej do panowania nad nimi oraz stworzyć warunki zabezpieczające osoby trzecie przed agresywnym zachowaniem zwierząt.

§ 25

1. Wyprowadzanie psów odbywać się może tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie ze smyczy dozwolone jest tylko w rejonie terenów niezagospodarowanych, mało uczęszczanych przez ludzi oraz oddalonych od szlaków komunikacyjnych i pod warunkiem sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa. Uwalnianie psa z kagańca dozwolone jest w sytuacjach, kiedy zwierzę nie stwarza zagrożenia dla osób trzecich i mienia.

2. Zabrania się:

a) wyprowadzania psów i kotów na tereny placów zabaw, boisk szkolnych i cmentarzy;

b) wyprowadzania zwierząt zachowujących się uciążliwie (np. uporczywie szczekających) dla ludzi w godz. 22.oo – 5.oo;

c) wprowadzania zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu);

d) dopuszczania zwierząt do niszczenia i uszkadzania roślinności na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku i na terenach upraw rolnych,

e) szczucia i drażnienia zwierząt w celu wywołania agresji wobec ludzi i innych zwierząt.

3. Osoby będące właścicielami zwierząt odpowiadają za szkody wyrządzone przez nie.

4. Właściciel zwierzęcia, które skaleczyło człowieka, ma obowiązek poddać je obserwacji weterynaryjnej, zgodnie z zaleceniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

5. W przypadku nie ustalenia właściciela zwierzęcia, przebywającego w miejscu publicznym bez nadzoru, będzie ono odłowione zgodnie z warunkami i zasadami wyłapywania bezdomnych zwierząt.

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń i uciążliwości z tego tytułu dla innych obywateli, w związku z tym obowiązani są m.in. do:

a) zapewnienia zwierzętom należytych warunków bytowych, zgodnych z ustawą o ochronie zwierząt,

b) właściwego zabezpieczenia pomieszczeń lub posesji przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz, posesję oznaczyć w miejscu widocznym tabliczką ostrzegawczą z odpowiednim napisem, np. UWAGA PIES,

c) usytuowania kojców lub bud dla psów w odległości 3 metrów od granicy posesji,

d) przewożenia zwierząt środkami komunikacji publicznej – tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika, a w szczególności – pies powinien być w kagańcu i trzymany przez właściciela krótko przy nodze,

e) dokonywania szczepień ochronnych, w tym szczególnie obowiązkowego szczepienia przeciwko wściekliźnie,

f) zawiadomienia służb weterynaryjnych o podejrzeniu zachorowania na chorobę zakaźną i zastosowanie się do nakazów i zaleceń,

g) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach (na terenach) wspólnie użytkowanych, a w szczególności klatkach schodowych, windach, piwnicach, chodnikach, utwardzonych placach, skwerach, zieleńcach.

7. Osoby utrzymujące psy są zobowiązane do opłacania podatku od posiadania psów zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Osoby utrzymujące psy oraz tchórzofretki, które ukończyły 6 miesięcy życia, zobowiązuje się do dokonywania ich oznakowania w sposób trwały, umożliwiający ich identyfikację.

9. Przez trwałe oznakowanie rozumie się czynności wykonywane przez lekarza weterynarii w wytypowanych lecznicach dla zwierząt, polegające na wszczepieniu zwierzętom pod skórę elektronicznych mikrotransponderów.

10. Rada Gminy i Miasta Bogatynia zobowiązuje się do stworzenia warunków dla dokonywania trwałego znakowania zwierząt oraz wyposaży służby upoważnione do dokonywania odczytów numerów identyfikacyjnych w odpowiednie czytniki.

11. Przez okres jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu koszty znakowania psów pokrywane będą z budżetu gminy, a w późniejszym okresie koszty poniesie właściciel psa.

12. Właściciel psa lub tchórzofretki zobowiązany jest do informowania lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 2, w terminie 7 dni, o:

- sprzedaży, przekazaniu w inne ręce zwierzęcia,

- padnięciu,

- zaginięciu,

- zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie,

- urodzeniu się szczeniąt.

13. W celu zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych Rada Gminy i Miasta Bogatynia każdego roku zapewni środki na sterylizację psów i kotów oraz na usypianie ślepych miotów.

14. Sterylizacji i usypiania ślepych miotów dokonywać będą lekarze weterynarii w wytypowanych lecznicach dla zwierząt.

 

§ 26

Ustala się następujące terminy i zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Bogatynia:

1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych, a w szczególności psów i kotów, będzie miało charakter:

a) okresowy – w odniesieniu do większych obszarów gminy Bogatynia, w zależności od nasilenia zjawiska, nie częściej niż cztery razy w roku,

b) stały – w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, co do których nie można ustalić właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa.

2. Najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia okresowego wyłapywania zwierząt bezdomnych należy zawiadomić obwieszczeniem mieszkańców i organizacje społeczne, z terenów objętych akcją, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, o:

a) terminie akcji,

b) granicach terenu, na którym będą wyłapywane zwierzęta,

c) podmiocie, który będzie przeprowadzał tę akcję.

3. Podmiotami upoważnionymi do zarządzania akcji, o której mowa w pkt 1 i kierowania zwierząt do punktu przetrzymań, o którym mowa w pkt 6 są:

a) Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia,

b) Komenda Rejonowa i Komisariat Policji w Bogatyni,

c) Straż Miejska w Bogatyni.

4. Każdorazowo w akcji wyłapywania zwierząt bezdomnych będzie brał udział, jako obserwator, pracownik Straży Miejskiej w Bogatyni. W akcji może uczestniczyć przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt.

5. Wyłapywane bezdomne zwierzęta będą umieszczane w schronisku dla zwierząt w Dłużynie Górnej.

6. Dopuszcza się, przy odłowie stałym, na umieszczenie zwierzęcia w punkcie przetrzymań w Bogatyni, na okres do 24 godzin. Po tym terminie zwierzę zostanie przetransportowane do schroniska w Dłużynie Górnej.

7. Dalsze postępowanie z odłowionymi zwierzętami powinno być zgodne z ustawą o ochronie zwierząt i regulaminem schroniska w Dłużynie Górnej.

8. Właściciel zwierzęcia, które zostało umieszczone w schronisku, ma prawo, w terminie 7 dni, do jego odebrania pod warunkiem udowodnienia własności i opłacenia kosztów pobytu i opieki weterynaryjnej, wynikających z obowiązującego cennika w schronisku.

9. Właściciel zwierzęcia, które zostało umieszczone w punkcie przetrzymań ma prawo do jego odbioru po opłaceniu kosztów przeprowadzenia tej akcji do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

10. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia umieszczonego w schronisku lub w punkcie przetrzymań, który nie odbierze go w terminie 7 dni, zostanie obciążony kosztami przeprowadzonej akcji.

11. Do zwierzęcia nie odebranego w terminie 7 dni właściciel traci prawo własności i kierownik schroniska przeznacza je do adopcji dla nowego właściciela.

 

ROZDZIAŁ IX

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 27

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.

2.   Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione w obrębie zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

    1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

    2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1-4 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta).

5.Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji  rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;

3) składować  obornik  w  odległości  co  najmniej  10 m  od  linii rozgraniczającej drogi publicznej, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

4) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;

5) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

ROZDZIAŁ X

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 28

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, w razie potrzeby, deratyzacji na terenie nieruchomości.

§ 29

Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu, do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 30

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

 

§ 31

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

 

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

§ 32

1. Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej
w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń ( Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.).

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.).

 

§ 33

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

 

§ 34

Traci moc uchwała nr  L/492/97 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 września  1997 r. w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Bogatynia.

 

§ 35

Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta

 

 

UZASADNIENIE

 

Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005 r. dz. U. Nr 236, poz. 2008) w nałożył na gminy obowiązek określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogatynia.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458),  Rada Gminy i Miasta w terminie do dnia 13 stycznia 2006 r. obowiązana była uchwalić nowy regulamin, uwzględniając wymogi określone przez ustawodawcę.

 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXIV/301/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2006-04-21 09:30:47
Data udostępnienia informacji: 2006-04-21 09:30:47
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-21 10:21:54

Wersja do wydruku...

corner   corner