logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

 Uchwała Nr XXXIV/301/06

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 11 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogatynia

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 tekst jednolity), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy i Miasta uchwala:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogatynia

 

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

 § 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogatynia, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogatynia.

 

§ 2

Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Bogatynia.

 

§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 tekst jednolity);

2) nieruchomości - należy przez to rozumieć, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale związane z gruntem lub część takich budynków

3) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości oraz osoby władające nieruchomością na podstawie innego tytułu prawnego zobowiązane do realizowania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku

4) Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: GPGO) – należy przez to rozumieć Gminny Plan Gospodarki Odpadami wprowadzony uchwałą nr XXIX/245/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 września 2005 r. w sprawie uchwalenia

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXIV/301/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2006-04-21 09:30:47
Data udostępnienia informacji: 2006-04-21 09:30:47
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-21 10:21:54

Wersja do wydruku...

corner   corner