logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Bogatynia dnia 14-04-2023r.

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
SAMODZIELNY REFERENT DS. ORGANIZACYJNYCH

Adres jednostki:
 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Pocztowa 2, 59-920 Bogatynia

 Ofertę na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. organizacyjnych w Dziale Organizacyjno-Prawnym, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

1.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta ds. organizacyjnych:
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
- brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nieposzlakowana opinia

- wykształcenie minimum średnie;

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku samodzielny referent ds. organizacyjnych.

- bardzo dobra obsługa pakietu MS Office,

2.      Wymagania dodatkowe (preferowane - podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

- znajomość przepisów dotyczących działalności samorządu, archiwizacji, pracowników samorządowych,

- podstawowa wiedza z zakresu obsługi sekretariatu;

- znajomość programu ZSI Unisoft;

- samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, umiejętność redagowania pism, umiejętność interpretowania przepisów prawnych, wysoka kultura osobista.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przyjmowanie i rejestracja korespondencji przychodzącej,
 2. Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz prowadzenie pocztowej książki nadawczej,
 3. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Zakładu,
 4. Prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw,
 5. Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych Zakładu, umów zawieranych z kontrahentami, interesantów obsługiwanych przez Dyrektora,
 6. Prowadzenie teczek korespondencji Dyrektora,
 7. Bieżące odbieranie poczty elektronicznej,
 8. Archiwizacja dokumentów,
 9. Obsługa centrali telefonicznej, odbieranie telefonów i kierowanie rozmów do odpowiednich pracowników Zakładu,
 10. Obsługa drukarek, kserokopiarki, i niszczarki oraz zapewnienie bieżącej ich konserwacji,
 11. Przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Dyrektorem, bądź kierowanie ich według właściwości do innych pracowników Zakładu,
 12. Przyjmowanie i rejestracja dokumentów finansowych wpływających do Zakładu,
 13. Przekazywanie pilnej korespondencji Dyrektorowi, a w razie nieobecności Dyrektora, Zastępcy lub według właściwości innym pracownikom Zakładu,
 14. Natychmiastowe informowanie Dyrektora o pismach, petycjach, wnioskach, skargach itp. wymagających natychmiastowego działania,
 15. Prowadzenie terminarza Dyrektora,
 16. Zapewnienie obsługi sekretariatu i zebrań organizowanych przez Dyrektora,
 17. Monitorowanie stanu zaopatrzenia biura i składanie niezbędnych zamówień,
 18. Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów w Zakładzie.
 19.  inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca wykonywana w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz na terenie działalności Zakładu.

2. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, wymuszona pozycja: siedząca. Czynniki psychospołeczne: duży napływ informacji i gotowości do odpowiedzi, możliwość agresji i sytuacji problemowych w kontaktach z klientami. .

 3. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku).  

5.  Wymagane dokumenty.

1. list motywacyjny;

2. curriculum vitae;

3.  kserokopie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp. (oryginały do wglądu);

4.  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);

5.  kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu);

6. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia

10. oświadczenia na potrzeby przetwarzania danych osobowych.

6.      Okres na jaki planowane jest zatrudnienie:

 • Czas określony od 01maja 2023r., pełny etat,

7. Liczba wolnych stanowisk: 1

8. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bogatyni był niższy niż 6%. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko samodzielny  referent ds. organizacyjnych” w terminie do dnia 25 kwietnia  2023r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielny referent ds. organizacyjnych
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Peremicka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Peremicka
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Peremicka
Data wytworzenia informacji: 2023-04-14 14:36:16
Data udostępnienia informacji: 2023-04-14 14:36:16
Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-14 14:51:56

Wersja do wydruku...

corner   corner